Input:

Zmluva o vedení účtovnej evidencie

1.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.1 Zmluva o vedení účtovnej evidencie

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


ZMLUVA O VEDENÍ ÚČTOVNEJ EVIDENCIE 


uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.,
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

  1. OBJEDNÁVATEĽ:
  2. ZHOTOVITEĽ:

JABULAN, s. r. o.

IČO: 12 355 677

so sídlom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 1

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 12202/N

oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Ladislav Vindický – konateľ

- ďalej len ako objednávateľ

a

ÚČTIK, s. r. o.

IČO: 66 777 444

so sídlom SR, 811 00 Bratislava, Budovateľská 56

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 3356/B

oprávnený konať v mene spoločnosti : Jozef Pedantný – konateľ

- ďalej len ako zhotoviteľ

I.

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany, a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v obchodnom registri.

II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je mesačné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy objednávateľa v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým s ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z.o vedení účtovníctva v znení neskorších predpisov, opatrení k zákonu o účtovníctve, zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ostatných relevantných platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zhotoviteľ sa zaväzuje mesačne spracovať účtovnú, ako aj mzdovú evidenciu klienta a zostavovať účtovnú závierku za klienta v súlade s príslušnými právnymi predpismi a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a klient sa zaväzuje zaplatiť mu za to dohodnutú odmenu. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť objednávateľovi poradenstvo v oblasti daňových otázok podľa požiadaviek objednávateľa.

Skladová evidencia objednávateľa nie je predmetom tejto zmluvy.

Rozsah, forma a obsah vedenia účtovnej a mzdovej evidencie vyplýva z relevantných platných právnych predpisov (účtovných, daňových, a pod.) vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy v čase nadobudnutia jej účinnosti.

III.

Práva a povinnosti zhotoviteľa

3.1. Zhotoviteľ je povinný pri výkone predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a na základe podkladov objednávateľa riadne a v súlade s relevantnými právnymi predpismi účtovať o všetkých účtovných prípadoch spôsobom, aby účtovníctvo objednávateľa bolo vedené správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

3.2. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy objednávateľa pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov, ku ktorým sa dostane pri spracovaní predmetu zmluvy.

3.3. Zhotoviteľ bude viesť účtovníctvo a mzdovú evidenciu samostatne prostredníctvom svojich zamestnancov, p. ........................., nar. ................, bytom ........................... a p. ....................., nar. ....................., bytom..................................., za použitia výpočtovej techniky a legálne užívaného programového vybavenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje podávať daňové priznania za objednávateľa, a to aj na daň z motorového vozidla (diel) na základe podkladov poskytnutých objednávateľom.

3.4. Zhotoviteľ je povinný pri výkone predmetu zmluvy pracovať zodpovedne a hospodárne so zverenými prostriedkami a materiálom poskytnutým objednávateľom.

3.5. Zhotoviteľ je v stanovených termínoch povinný odovzdať objednávateľovi písomné výstupy a výkazy podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ako aj účtovné výstupy v elektronickej podobe.

3.6. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na akékoľvek nedostatky týkajúce sa podkladov objednávateľa nevyhnutných na riadne vedenie účtovnej evidencie.

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať klienta o všetkých relevantných zmenách právnych predpisov v súvislosti s vedením účtovnej evidencie klienta bez zbytočného odkladu.

3.8. Zhotoviteľ nie je povinný kontrolovať pravosť a vecnú správnosť odovzdaných prvotných dokladov.

3.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude v mene spoločnosti objednávateľa podávať v elektronickej podobe daňové priznania, ako aj mesačné (štvrťročné) priznania DPH a zabezpečovať všetky kontakty s daňovým úradom.

3.10 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb tvoriacich predmet tejto zmluvy, a to v rozsahu ustanovenom zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ibaže by škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti, ktorú od neho možno požadovať. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinnosti zo strany objednávateľa.

3.11. Zhotoviteľ má povinnosť byť prítomný pri kontrole účtovných dokladov objednávateľa príslušnými orgánmi a poskytnúť náležitú súčinnosť.

3.12. Zhotoviteľ je povinný v prípade skončenia zmluvy dohodou, dokončiť vedenie účtovnej evidencie objednávateľa do konca príslušného mesiaca, a v prípade skončenia zmluvy výpoveďou do konca mesiaca, v ktorom uplynie výpovedná lehota.

3.13. Zhotoviteľ je počas trvania tejto zmluvy povinný byť poistený pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú v dôsledku svojej činnosti.

3.14. Zhotoviteľ má právo na dohodnutú odmenu podľa tejto zmluvy.

IV.

Práva a povinnosti objednávateľa

4.1. Objednávateľ je povinný včas odovzdávať všetky podklady nevyhnutné k vedeniu účtovnej a mzdovej evidencie tak, aby mohlo byť účtovníctvo vedené správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať mesačné spracovanie účtovnej evidencie a zaplatiť zhotoviteľovi odmenu v dohodnutej výške a v stanovenej lehote podľa čl. V. tejto zmluvy.

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje pre účely spracovania účtovnej a mzdovej evidencie poskytnúť potrebnú súčinnosť, predovšetkým predkladať poskytovateľovi služieb v dohodnutých lehotách podklady a poskytovať mu ďalšie informácie potrebné k riadnemu plneniu zmluvy.

4.4. Objednávateľ je


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: