Input:

Zápisnica z valného zhromaždenia o schválení individuálnej účtovnej závierky

2.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.2 Zápisnica z valného zhromaždenia o schválení individuálnej účtovnej závierky

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


ZÁPISNICA 
zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

JABULAN, s. r. o. 
IČO : 12 355 677
so sídlom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 1
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 17777/N

konaného dňa 25. 3. 2020 o 10:00 hod v sídle spoločnosti

Prítomní: spoločníci podľa listiny prítomných:

Program valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia, voľba predsedu a zapisovateľa
  2. Predloženie návrhu riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti na schválenie
  3. Záver

K bodu 1.

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Ing. Ladislav Vindický, ktorý skonštatoval uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a zároveň informoval spoločníkov, že všetci spoločníci sú oprávnení vykonávať svoje hlasovacie práva. Konateľ spoločnosti zároveň konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v čl. III. bod 7. Spoločenskej zmluvy a všetci spoločníci potvrdili riadne doručenie pozvánky.

Následne konateľ spoločnosti navrhol zvoliť predsedajúceho a zapisovateľa dnešného valného zhromaždenia.

Po prerokovaní prijalo valné zhromaždenie nasledovné

Uznesenie č. 1/2020

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti JABULAN, s. r. o., volí za predsedajúceho valného zhromaždenia pána Ing. Ladislava Vindického a za zapisovateľa Ing. Michala Vondáka.

Hlasovanie:

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa hlasovania: 0 % hlasov

K bodu 2.

Predsedajúci valného zhromaždenia oboznámil prítomných spoločníkov o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2019. Predsedajúci valného zhromaždenia informoval, že spoločnosť v súlade s platnou právnou úpravou zostavila riadnu individuálnu účtovnú závierku, ktorú v súlade s ust. § 40 ods. 1 ObZ predkladá v zákonnej lehote od uplynutia účtovného obdobia valnému zhromaždeniu na schválenie. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2019 bola vyhotovená v súlade so Zmluvou o vedení účtovnej evidencie zo dňa .......... externou spoločnosťou ÚČTIK, s. r. o.


Poznámka: Na základe novely Obchodného zákonníka uskutočnenej zákonom č. 264/2017 Z. z. sa novelizoval § 40 ods. 2, podľa ktorého je daná povinnosť uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín do deviatich mesiacov odo dňa jej zostavenia. Uvedené neplatí, ak sa do zbierky listín ukladá podľa osobitného predpisu. Účtovná závierka sa už neukladá priamo do zbierky listín obchodného registra, ale daňový subjekt ju podáva prostredníctvom daňového úradu ako prílohu daňového priznania. Daňový úrad zabezpečí založenie účtovnej závierky do registra účtovných závierok vedenom spoločnosťou Data Centrum zriadenou Ministerstvom financií SR, odkiaľ Ministerstvo spravodlivosti SR zabezpečí jej založenie do zbierky listín.

Predsedajúci valného zhromaždenia informoval spoločníkov o zákonnej povinnosti vytvoriť rezervný fond v zmysle ust. § 124, podľa ktorého, ak spoločnosť nevytvorí rezervný fond už pri svojom vzniku, je povinná vytvoriť ho z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania.

Predsedajúci valného zhromaždenia zároveň predložil prítomným spoločníkom návrh na rozdelenie zisku spoločnosti, ktorý dosiahla v roku 2019. Spoločnosť JABULAN, s. r. o., dosiahla čistý zisk po zdanení a vytvorení rezervného fondu v zákonom stanovenom rozsahu v sume .......,- eur, vo výške ................,- eur


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: