dnes je 17.5.2021

Input:

Vzor zmluvy o úvere (§ 497 a nasl. Obchodného zákonníka)

16.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3.2 Vzor zmluvy o úvere (§ 497 a nasl. Obchodného zákonníka)

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


ZMLUVA O ÚVERE

uzatvorená v zmysle ust. § 497 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Veriteľ:

obchodné meno: ....................

sídlo: .....................................

IČO: .....................................

DIČ: ...................................

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ..... oddiel Sro .... vložka č.

(ďalej ako „veriteľ”)

2. Dlžník:

obchodné meno: ...................

sídlo: ...........................

IČO: ...................................

DIČ: .....................................

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu ...., oddiel Sro, vložka č. ……….............. (ďalej ako „dlžník”).

I.

Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa veriteľ zaväzuje, že poskytne dlžníkovi peňažné prostriedky v sume špecifikovanej v čl. II. bod 1 tejto zmluvy v lehotách špecifikovaných v čl. II bod 2 tejto zmluvy a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť v lehote uvedenej v čl. III bod 1 tejto zmluvy a zaplatiť z nich úroky špecifikované v čl. III.

II.

Úver

  1. Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť dlžníkovi peňažné prostriedky v sume ............ €, slovom ......................... eur, bezhotovostným spôsobom na účet dlžníka, a to do piatich dní po právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu, katastrálneho odboru Nové Zámky, o povolení vkladu záložného práva k nehnuteľnosti podľa článku IV. tejto zmluvy v prospech veriteľa.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ v súlade s bodom 1. tohto článku prevedie peňažné prostriedky na účet dlžníka vedený v peňažnom ústave ..................., č. ú. IBAN SK 95....................... .

III.

Vrátenie úveru

  1. Dlžník sa zaväzuje, že poskytnuté peňažné prostriedky špecifikované v čl. II. tejto zmluvy vráti veriteľovi v troch rovnomerných splátkach, spolu s úrokom špecifikovaným v bode 2 tejto zmluvy, a to všetko na účet veriteľa vedený vo ........................, č. ú. IBAN SK ............................ .
  2. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť úrok z poskytnutých peňažných prostriedkov vo výške ....% p. a. (ročne), a to vždy spolu so splátkou vo výške špecifikovanej v bode 1 tohto článku.
  3. V prípade, ak je dlžník v omeškaní so splatením dlžnej sumy podľa bodu 1 tohto článku, je povinný okrem dlžnej sumy a úroku platiť úrok z omeškania vo výške 0,03% za každý deň omeškania. Splátka úveru s úrokom sa považuje za zaplatenú dňom jej pripísania na účet veriteľa.

Do ..... sumu ........................, z toho splátka istiny ............ € a úrok ......... €,

do ..... sumu ........................, z toho splátka istiny ............ € a úrok ......... €,

do ..... sumu ........................, z toho splátka istiny ............ € a úrok ......... €.

IV.

Zabezpečenie úveru

Splatenie úveru je zabezpečené záložným právom záložného práva k nehnuteľnosti, ktorá je vo výlučnom vlastníctve dlžníka vedenej Okresným úradom, katastrálnym odborom Nové Zámky pre obec Nové Zámky, k. ú. Nové Zámky, LV č. 9999 ako parc. č. 9999/1, druh pozemku zastavané plochy o výmere 2000 m2 a stavba so súp. č. 9999 na parc. č. 9999/1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o zriadení záložného práva v prospech veriteľa bude uzavretá zároveň s uzavretím tejto zmluvy o úvere. V prípade, ak okresný úrad, katastrálny odbor nerozhodne o povolení vkladu podľa bodu 1 tohto článku a konanie pred okresným úradom, katastrálnym odborom bude zastavené, táto zmluva o úvere sa od začiatku zrušuje a ani jedna zo zmluvných strán ňou