Input:

Vzor zmluvy o prevode obchodného podielu

29.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.5.1 Vzor zmluvy o prevode obchodného podielu

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


ZMLUVA O PREVODE ČASTÍ OBCHODNÝCH PODIELOV

uzavretá v zmysle ust. § 115 a nasl. ObZ Obchodného zákonníka

medzi

Prevodcom :

Ing. Ján Drevený, nar. 1. 2. 1943, r. č. 430102/777

trvalo bytom Horská 8, 949 01 Nitra

a

Nadobúdateľmi:

1. Ing. Štefan Železný, nar. 6. 1. 1940, r. č. 400106/777
bytom Pekelná 9, 949 01 Nitra

2. Ing. Peter Vodný, nar. 3. 1. 1947, r. č. 470103/777

bytom Jazerná 35, 949 01 Nitra

3. Ing. Jozef Skalný, nar. 4. 1. 1946, r. č. 460104/777

bytom Kamenná 3, 949 01 Nitra

Preambula

Zmluvné strany prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že ich označenie v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá skutočnému stavu.

I.

  1. Prevodca je jedným zo spoločníkov obchodnej spoločnosti ŽVG, s. r. o., so sídlom Slovenská republika, 949 01 Nitra, Chemická 1, IČO: 33 444 555, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. XXX/N, s obchodným podielom vo výške 20,109%, ktorý obchodný podiel sa zakladá na vklade do základného imania spoločnosti vo výške 1 362 eur. Peňažný vklad, na ktorom sa obchodný podiel prevodcu zakladá, je úplne splatený.
  2. Nadobúdatelia sú spoločníkmi spoločnosti ŽVG, s. r. o., so sídlom Slovenská republika, 949 01 Nitra, Chemická 1, IČO: 33 444 555, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. XXX/N, každý s obchodným podielom vo výške 20,094%, ktorý obchodný podiel sa zakladá na vklade do základného imania spoločnosti vo výške 1 361 eur.

II.

Prevodca týmto prevádza časti svojho obchodného podielu, ktorého rozdelenie na tri rovnaké časti schválilo valné zhromaždenie spoločnosti ŽVG, s. r. o. na svojom zasadaní dňa 10. 5. 2020 nasledovne:

  1. jednu tretinu svojho obchodného podielu, ktorá časť sa zakladá na peňažnom vklade do základného imania spoločnosti vo výške 454 eur prevádza na nadobúdateľa Ing. Štefana Železného, a to za cenu 454 eur a nadobúdateľ Ing. Štefan Železný túto časť obchodného podielu za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve prijíma;
  2. jednu tretinu obchodného podielu, ktorá časť sa zakladá na peňažnom vklade do základného imania spoločnosti vo výške 454 eur prevádza na nadobúdateľa Ing. Petra Vodného, a to za cenu 454 eur a nadobúdateľ Ing. Peter Vodný túto časť obchodného podielu za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve prijíma;
  3. jednu tretinu obchodného podielu, ktorá časť sa zakladá na peňažnom vklade do základného imania spoločnosti vo výške 454 eur prevádza na nadobúdateľa Ing. Jozefa Skalného, a to za cenu 454 eur a nadobúdateľ Ing. Jozef Skalný túto časť obchodného podielu za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve prijíma.

Odovzdanie a prevzatie ceny za časti obchodných podielov špecifikovaných v tomto článku účastníci potvrdzujú podpisom tejto zmluvy.

III.

Vyhlásenia nadobúdateľov

Nadobúdatelia častí obchodného podielu prevodcu ako spoločníci spoločnosti výslovne vyhlasujú, že im je známy stav spoločnosti, predovšetkým stav jej záväzkov a pohľadávok, ostatných aktív a pasív a sú oboznámení s technickým vybavením spoločnosti, ako aj s jej obchodnými vzťahmi.

Nadobúdatelia časti obchodného podielu týmto vyhlasujú, že pristupujú k spoločenskej zmluve spoločnosti ŽVG, s. r. o., so sídlom v Nitre, so spoločenskou zmluvou boli oboznámení a jej kópia im bola odovzdaná.

Spoločník Ing. Ján Drevený prevodca a nadobúdatelia Ing. Štefan Železný, Ing. Peter Vodný a Ing. Jozef Skalný nadobúdatelia časti obchodného podielu v súlade s § 115 ods. 9 Obchodného zákonníka týmto čestne vyhlasujú, že nemajú povinnosť predložiť k prevodu časti obchodného podielu súhlas správcu dane. Vyhlásenie prevodcu a nadobúdateľov bude prílohou k návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra.

IV.

Vyhlásenie prevodcu

Prevodca vyhlasuje, že jeho obchodný podiel špecifikovaný v čl. I. bod 1 tejto zmluvy, ktorého časti sú predmetom prevodu podľa tejto zmluvy, nie je zaťažený v prospech tretej osoby záložným právom a neviaznu na ňom ani iné práva tretích osôb.

V.

Súhlas s rozdelením obchodného podielu

V


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: