Input:

Vzor zmluvy o prevode častí obchodného podielu na osoby stojace mimo spoločnosti

30.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.5.2 Vzor zmluvy o prevode častí obchodného podielu na osoby stojace mimo spoločnosti

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


Doručené spoločnosti:

ZMLUVA O PREVODE ČASTÍ OBCHODNÝCH PODIELOV

uzavretá v zmysle ust. § 115 a nasl. ObZ Obchodného zákonníka

medzi

Prevodcom: 
Peter Gučík, nar. 1. 1. 1980, r. č. 800101/0987 
trvale bytom 949 01 Nitra, Javorová 6,

a

Nadobúdateľmi:

1. Ing. Peter Šulík, nar. 2. 2. 1981, r. č. 810202/9876 trvale bytom Buková 5, 949 01 Nitra

2. Ing. Petra Šafránková, nar. 3. 3. 1982, r. č. 825303/8765 trvale bytom Dubová 5, 949 01 Nitra

Preambula

Zmluvné strany prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že ich označenie v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá skutočnému stavu.

I.

Prevodca je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti PRX, s. r. o., so sídlom Slovenská republika, 949 01 Nitra, Ružová 9, IČO: 12 345 678, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 0000/N, s obchodným podielom vo výške 100 %, ktorý obchodný podiel sa zakladá na vklade do základného imania spoločnosti vo výške 34 000 eur, tridsaťštyritisíc eur. Peňažný vklad, na ktorom sa obchodný podiel prevodcu zakladá, je úplne splatený.

Nadobúdatelia sú osobami stojacimi mimo spoločnosti.

II.

Prevodca týmto prevádza časti svojho obchodného podielu, ktorého rozdelenie na dve rovnomerné časti schválil jediný spoločník spoločnosti PRX, s. r. o., pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 15. 7. 2020 nasledovne:

a. jednu polovicu svojho obchodného podielu, ktorá časť sa zakladá na peňažnom vklade do základného imania spoločnosti vo výške 17 000 eur prevádza na nadobúdateľa Ing. Petra Šulíka, a to za cenu 17 000 eur a nadobúdateľ Ing. Peter Šulík túto časť obchodného podielu za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve prijíma;

b. jednu polovicu obchodného podielu, ktorá časť sa zakladá na peňažnom vklade do základného imania spoločnosti vo výške 17 000 eur prevádza na nadobúdateľku Ing. Petru Šafránkovú, a to za cenu 17000 eur a nadobúdateľka Ing. Petra Šafránková túto časť obchodného podielu za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve prijíma.

Odovzdanie a prevzatie ceny za časti obchodných podielov špecifikovaných v tomto článku účastníci potvrdzujú podpisom tejto zmluvy.

III.

Vyhlásenia nadobúdateľov

Nadobúdatelia častí obchodného podielu prevodcu výslovne vyhlasujú, že im je známy stav spoločnosti, predovšetkým stav jej záväzkov a pohľadávok, ostatných aktív a pasív a sú oboznámení s technickým vybavením spoločnosti, ako aj s jej obchodnými vzťahmi.

Nadobúdatelia častí obchodného podielu prevodcu zároveň vyhlasujú, že pristupujú k zakladateľskej listine o založení spoločnosti PRX, s. r. o., zo dňa 1. 3. 2000 a so znením zakladateľskej listiny sa riadne oboznámili a je im známa. Je im známe, že musia vyhotoviť novú spoločenskú zmluvu, ktorá nahradí doterajšiu zakladateľskú listinu spoločnosti.

IV.

Vyhlásenie prevodcu

Prevodca vyhlasuje, že jeho obchodný podiel špecifikovaný v čl. I. bod 1 tejto zmluvy, prevod častí ktorého je predmetom tejto zmluvy, nie je zaťažený v prospech tretej osoby záložným právom a neviaznu na ňom ani iné práva tretích osôb.

Prevodca súhlasí s používaním obchodného mena spoločnosti PRX, s. r. o., so sídlom Nitra, nadobúdateľmi obchodného podielu.

Prílohou zmluvy je zoznam pohľadávok a záväzkov, zoznam majetku evidovaný v súlade s ostatnou účtovnou závierkou.

Vstupom dvoch spoločníkov do spoločnosti sa mení aj zakladateľská listina z jedno osobovej spoločnosti založenej jediným zakladateľom zo dňa 1. 3. 2000 na spoločenskú zmluvu. Konateľ spoločnosti sa zaväzuje vyhotoviť úplné znenie spoločenskej zmluvy a pripojiť ju k návrhu na zápis do obchodného registra.

V.

Súhlas s rozdelením obchodného podielu

V súlade s ust. § 132 a § 117 ods. 1 Obchodného zákonníka jediný spoločník spoločnosti PRX, s. r. o., pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti PRX, s. r. o., rozhodol o rozdelení a schválení prevodu častí obchodného podielu prevodcu na nadobúdateľov


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: