dnes je 17.5.2021

Input:

Vzor zmluvy o pôžičke (bez dojednania úrokov)

14.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3.1 Vzor zmluvy o pôžičke (bez dojednania úrokov)

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


ZMLUVA O PÔŽIČKE
uzatvorená v súlade s ust. § 657 OZ
medzi

1. Veriteľom:

meno, priezvisko: ............................

bydlisko : ......................................

číslo OP: .........................................

dátum narodenia: ..............................

(ďalej len veriteľ)

a

2. Dlžníkom

meno, priezvisko:.................................

bydlisko :............................................

číslo OP:.............................................

dátum narodenia:.................................

(ďalej len „dlžník”)

I.

Predmet zmluvy

  1. Touto zmluvou veriteľ poskytuje dlžníkovi pôžičku v celkovej výške ............. €, slovom .................... eur, a dlžník sa zaväzuje, že poskytnutú pôžičku vráti veriteľovi do ............................., a to v hotovosti k rukám veriteľa.
  2. Veriteľ súhlasí so splácaním pôžičky v pravidelných mesačných splátkach po ... € s tým, že dlžníkov konečný termín na splatenie pôžičky je ..... .
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri vrátení pôžičky vystavia písomné potvrdenie, ktoré obe zmluvné strany podpíšu a potvrdia v ňom výšku vrátenej pôžičky.
  4. Veriteľ poskytuje dlžníkovi pôžičku špecifikovanú v bode 1 tohto článku zmluvy bezúročne.
  5. Zmluva o pôžičke medzi zmluvnými stranami platne vznikla dňa ....., keď bola dlžníkovi odovzdaná suma, ktorá je predmetom tejto zmluvy.

II.

Záverečné ustanovenia

  1. Platne uzatvorená zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
  2. Všetky zmeny, dodatky a prílohy k tejto zmluve sú platné výlučne v písomnej forme a v znení odsúhlasenom a potvrdenom oboma zmluvnými stranami.
  3. Zmluva bola vypracovaná v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden prevezme