dnes je 17.5.2021

Input:

Vzor zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti

21.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


Zápisnica

obchodné meno: .........................................

sídlo: .........................................................

IČO: .........................................................

DIČ:

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu: ...............................................

v mene koná: ............................................

Dátum konania: .........................................

Miesto konania: ..........................................

Prítomní: ...................................................

.................................................................

Program: 1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba orgánov

2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky

3. Rozhodnutie o rozdelení zisku

Bod č. 1:

Zasadnutie VZ otvoril konateľ spoločnosti, ktorý skonštatoval, že VZ bolo právoplatne zvolané a vzhľadom na prítomnosť všetkých spoločníkov je uznášaniaschopné. Konateľ navrhol, aby si VZ zvolilo tieto orgány:

Predseda: ............................................

Zapisovateľ: .........................................

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Na základe hlasovania prijalo VZ nasledovné

uznesenie č. 1:

VZ so súhlasom všetkých spoločníkov volí svoje orgány nasledovne:

Predseda: ............................................

Zapisovateľ: .........................................

Bod č. 2:

Predseda VZ podľa určeného programu predložil VZ riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok ............ a navrhol VZ, aby ju schválilo.

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Na základe hlasovania valné zhromaždenie prijalo nasledovné

uznesenie č. 2:

VZ so súhlasom všetkých spoločníkov schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok ............

Ukladá sa konateľom spoločnosti zabezpečiť založenie schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierky do zbierky listín prostredníctvom daňového úradu pri podávaní daňového priznania.

Bod č. 3:

Predseda VZ vzhľadom na program VZ skonštatoval, že spoločnosť dosiahla za predchádzajúce účtovné obdobie - rok ......... zisk vo výške .................. eur, o ktorom je možné