Input:

Vzor žaloby na vydanie majetkového prospechu podľa § 65 ods. 2 OBZ

28.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.2 Vzor žaloby na vydanie majetkového prospechu podľa § 65 ods. 2 OBZ

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


Okresný súd Nitra 
Štúrova 9 
949 01 Nitra

V Nitre dňa 21. 8. 2020

VEC: Žaloba na vydanie majetkového prospechu vo výške .............,- € v zmysle ustanovenia § 136 a § 65 ods. 2 Obchodného zákonníka

Žalobca: JABULAN, s. r. o.

IČO: 12 355 677

so sídlom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 1

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 12202/N

oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Michal Vondák – konateľ

Žalovaný: Ing. Ladislav Vindický,

nar. 15. 2. 1956

trvalo bytom SR, 949 01 Nitra, Kollárova 58

občan Slovenskej republiky

I.

Žalobca je právnickou osobou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddiele Sro, vložke č. 12202/N. Žalobca bol založený Spoločenskou zmluvou zo dňa 20. 1. 2020. Žalovaný je spoločníkom a zároveň konateľom žalobcu od vzniku spoločnosti, ktorý sa svojou činnosťou aktívne zúčastňuje na jej podnikaní. Spoločenská zmluva žalobcu v ustanovení čl. VI. bod 1, písm. c) upravuje zákaz konkurencie v rozsahu ustanovenom § 136 Obchodného zákonníka.

Dôkaz: Spoločenská zmluva zo dňa 20. 1. 2020

Výpis z obchodného registra žalobcu

II.

Dňa 20. 2. 2020 bolo zo strany konateľa spoločnosti GABULAN, s. r. o., so sídlom Nitra, Čermánska 19, pána Gabriela Bulana, notifikované žalobcovi, že žalovaný sprostredkoval pre spoločnosť GABULAN, s. r. o., kontrakt „SPLIT”, o ktorú zákazku mal vážny záujem aj žalobca, pričom žalovaný bol poverený jej získaním. Za sprostredkovanie obchodu dostal žalovaný od spoločnosti GABULAN, s. r. o. províziu vo výške ......,- €. V daných súvislostiach treba uviesť, že spoločnosť GABULAN, s. r. o., podniká v rovnakom predmete podnikania ako žalobca.

Žalobca dňa 25. 2. 2020 písomne vyzval žalovaného na upustenie od konkurenčného konania

a na vydanie majetkového prospechu vo výške .............,- €.

Žalovaný do dnešného dňa na žalobcovu výzvu nereagoval a majetkový prospech vo výške ...............,- € žalobcovi nevydal.

Dôkaz: Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti GABULAN, s. r. o.

Výsluch Gabriela Bulana

Výzva žalobcu zo dňa 25. 2. 2020

III.

Vyššie uvedeným konaním došlo zo strany žalovaného k porušeniu zákazu konkurenčného konania, ktorý pre žalovaného vyplýva z ust. § 136 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka v nadväznosti na čl. VI. bod 1, písm. c) Spoločenskej zmluvy zo dňa 20. 1. 2010, ktorých obsah bol žalovanému známy. Podľa citovaných ustanovení konateľ nesmie sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti.

Konkurenčným konaním žalovaného vznikol žalovanému majetkový prospech vo forme vyplatenej provízie za sprostredkovanie obchodu vo výške .............,- €.

V zmysle ustanovenia § 65 ods. 2 Obchodného zákonníka vzniká žalobcovi v dôsledku porušenia zákazu konkurencie žalovaným nárok na vydanie


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: