Input:

Vzor výzvy na vydanie majetkového prospechu

26.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.1 Vzor výzvy na vydanie majetkového prospechu

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument

JABULAN, s. r. o., IČO : 12 355 677

so sídlom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 1

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 12202/N

Ing. Ladislav Vindický 
Kollárova č. 58 
949 01 Nitra

V Nitre, dňa 20. 8. 2020

VEC: VÝZVA NA VYDANIE MAJETKOVÉHO PROSPECHU

Vážený pán Ing. Vindický,

dnešného dňa nám bolo notifikované zo strany konateľa spoločnosti GUBALAN, s. r. o., IČO: 33 444 555, so sídlom SR, 949 01 Nitra, Čermánska č. 19, že ste pre túto spoločnosť sprostredkovali kontrakt „SPLIT”. Za túto činnosť ste od spoločnosti GUBALAN, s. r. o., prijali províziu vo výške .....,- €. Je Vám známe, že naša spoločnosť mala eminentný záujem na tejto zákazke, pričom práve Vy ste boli poverený jej získaním.

Svojím konaním ste závažným spôsobom poškodili záujmy spoločnosti JABULAN, s. r. o., a to v dôsledku konania v rozpore s ustanovením o zákaze konkurencie, ktoré Vám ukladá Spoločenská zmluva zo dňa 20. 1. 2020 v čl. VI. bod 1, písm. c) v intenciách § 136 ObZObchodného zákonníka.

Ako konateľ obchodnej spoločnosti JABULAN, s. r. o., Vás týmto dôrazne žiadam, aby ste plnili svoje povinnosti spoločníka a konateľa v zmysle ustanovení


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: