Input:

Vzor výzvy na splnenie povinnosti spoločníka splatiť vklad (§ 113 ods. 3 OBZ)

19.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.3.3 Vzor výzvy na splnenie povinnosti spoločníka splatiť vklad (§ 113 ods. 3 OBZ)

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc

Stiahnuť dokument


JABULAN, s. r. o., IČO : 12 355 677

so sídlom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 1

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 12202/N

Ing. Ladislav Vindický

Kollárova č. 58

949 01 Nitra

V Nitre dňa 10. 1. 2019

VEC: VÝZVA NA SPLNENIE POVINNOSTI SPLATIŤ PEŇAŽNÝ VKLAD

Vážený pán Ing. Vindický,

ako spoločník obchodnej spoločnosti JABULAN, s. r. o., ste v súlade s ust. § 113 ods. 1 Obchodného zákonníka povinný splatiť vklad za podmienok a v lehote určenej v spoločenskej zmluve.

Obchodná spoločnosť JABULAN, s. r. o., IČO : 12 355 677, so sídlom 949 01 Nitra, Bratislavská 1, bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 05. 01. 2018. V zmysle čl. IV. bod 2. Spoločenskej zmluvy ste sa zaviazali k peňažnému vkladu vo výške 20. 000,- eur s nasledovným spôsobom splatenia:

- 10. 000,- eur do 5 dní od založenia spoločnosti, t. j. do 10. 01. 2018 a

- 10. 000,- eur do 6 mesiacov od založenia spoločnosti, t. j. do 10. 07. 2018.

Časť vkladu vo výške 10. 000,- eur ste splatili správcovi vkladu v deň založenia spoločnosti JABULAN, s. r. o., ktorý vám o jeho splatení vydal vyhlásenie


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: