Input:

Vzor dohody o vymedzení vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu

21.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.1 Vzor dohody o vymedzení vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť dokument

Dohoda o vymedzení vážnych prevádzkových dôvodov,
pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 142 ods. 4 ZP v platnom znení

medzi :

1. ZAMESTNÁVATEĽOM :
.................., s. r. o.
so sídlom SR, ...............................
IČO : ............................
oprávnený konať v mene spoločnosti : .................... – konateľ

- ďalej len ako „zamestnávateľ“

a

2. ZÁSTUPCOM ZAMESTNANCOV :
............................
nar. ..................., r. č. ..............
trvalo bytom .....................

- ďalej len ako „zástupca zamestnancov“

I.

Zamestnávateľ z vážnych prevádzkových dôvodov spôsobených znížením počtu/odvolaním/nízkym objemom objednávok od odberateľov zamestnávateľa (prípadne doplniť ďalšiu špecifikáciu prevádzkových dôvodov) nemôže v čase od ................... do .............. prideľovať zamestnancom pôsobiacim na úseku .... (bližšie vymedzenie dotknutých zamestnancov) prácu dohodnutú v pracovných zmluvách.

II.

Z dôvodu uvedeného v článku I. tejto dohody sa zamestnávateľ so zástupcom zamestnancov dohodli, že v čase trvania prekážok na strane zamestnávateľa, t. j. od ................. do

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: