Input:

Valné zhromaždenie

19.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Valné zhromaždenie

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán s. r. o.

Obchodný zákonník v úprave spoločnosti s ručením obmedzeným zakotvuje existenciu troch orgánov:

  • valného zhromaždenia,

  • konateľov,

  • dozornej rady.

Povinne vytváranými orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenia a konatelia. Existencia dozornej rady ako ďalšieho orgánu spoločnosti je fakultatívna a spoločnosť ju zriadi len v prípade, že sa na tom dohodnú spoločníci v spoločenskej zmluve. Zriadiť dozornú radu má význam najmä v prípadoch s. r. o., ktorá má väčší majetok a väčší objem hospodárenia, aby sa zabezpečila jeho kontrola vnútornými prostriedkami spoločnosti.

Valné zhromaždenie je v štruktúre orgánov spoločnosti na najvyššom mieste, keďže predstavuje najvyšší orgán spoločnostido pôsobnosti ktorého patrí rozhodovanie o zásadných záležitostiach spoločnosti. Valné zhromaždenie je orgánom, ktorého účastníkmi sú všetci spoločníci, ktorí na ňom realizujú svoje hlasovacie právo a rozhodujú tak o chode spoločnosti. Hlasovacie právo spoločníka je jedným z najvýznamnejších nemajetkových práv spoločníka.

V spoločenskej zmluve sa musí upraviť aj požadovaná uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia. Z právnej úpravy § 127 ObZ platí, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná účasť spoločníkov, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Spoločníci si však v spoločenskej zmluve môžu upraviť iné kvórum na účasť na valnom zhromaždení a vykonávanie hlasovacieho práva.

Spoločník sa môže zúčastniť valného zhromaždenia osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu. Spoločník môže v prípade splnomocnenia zástupcu v splnomocnení uviesť, ako má zástupca o určitej otázke hlasovať. Je to dôležité najmä v prípadoch, ak viacerí spoločníci splnomocnia jednu osobu, aby ich zastupovala na valnom zhromaždení s tým, že táto osoba bude za jedného spoločníka hlasovať o určitej otázke za predložený návrh a v prípade druhého spoločníka proti tomuto návrhu. V splnomocnení to musí byť jednoznačne uvedené. Takýto postup však predstavuje skôr výnimku.


Spoločník ho na valnom zhromaždení nemôže realizovať iba v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon, ktoré nemôžu byť ďalej rozširované v spoločenskej zmluve ani v stanovách.

Spoločník nemôže vykonávať hlasovacie právo iba v prípade, ak valné zhromaždenie rozhoduje o jeho nepeňažnom vklade alebo o jeho vylúčení zo spoločnosti, resp. podaní návrhu na jeho vylúčenie zo spoločnosti. V ostatných prípadoch spoločník hlasuje na valnom zhromaždení, pričom disponuje takým počtom hlasov, aký mu priznáva spoločenská zmluva. Ak spoločenská zmluva neurčuje inak, počet hlasov každého spoločníka, ktorými hlasuje na valnom zhromaždení, sa


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: