Input:

Súhlas správcu dane ako podmienka založenia spoločnosti s ručením obmedzeným

19.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6 Súhlas správcu dane ako podmienka založenia spoločnosti s ručením obmedzeným

Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Za účelom zefektívnenia boja proti daňovým podvodom došlo novelou Obchodného zákonníka vykonanou zákonom č. 246/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2012 k zavedeniu ustanovenia § 105b a doplneniu ustanovení § 115 a § 117 Obchodného zákonníka upravujúcich podmienky založenia spoločnosti s ručením obmedzeným, rozdelenie a prevod obchodného podielu. Zmena spočíva v zakotvení novej zákonnej podmienky pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným, a to, že spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle (ust. § 105b Obchodného zákonníka). Splnenie podmienky sa preukazuje súhlasom správcu dane so zápisom do obchodného registra. Súhlasom správcu dane so zápisom do obchodného registra sa novelou podmienil aj zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra pri rozdelení a prevode väčšinového obchodného podielu. Cieľom uvedených zmien je zabrániť založeniu a následnému vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným, či umožnenie stať sa spoločníkmi v spoločnosti s ručením obmedzeným tým fyzickým a právnickým osobám, ktoré si ako daňové subjekty v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, v znení neskorších predpisov, nesplnili svoju daňovú povinnosť včas a riadne. Novelou zákona uskutočnenej zákonom č. 440/2012 Z. z. sa povinnosť predložiť súhlas správcu dane rozšírila aj na colný úrad, ktorý eviduje nedoplatok na cle.

V novele § 105b Obchodného zákonníka, ktorá nadobudla účinnosť 1. 9. 2018, sa zákaz založenia spoločnosti s ručením obmedzeným rozšíril okrem daňových dlžníkov aj na dlžníkov Sociálnej poisťovne. Zákaz založenia spoločnosti s ručením obmedzeným neplatí, ak takejto osobe zakladajúcej spoločnosť príslušný správca dane, ktorým je daňový alebo colný úrad a v prípade dlhu na odvodoch na sociálne dávky takýto súhlas na založenie spoločnosti udelí Sociálna poisťovňa. Pôjde najmä o prípady, keď takáto osoba riadne spláca svoj dlh v dohodnutých splátkach a jeho dlh je malý. Podľa § 54 zákona č. 563/2009 Z. z., ak výška daňového nedoplatku alebo colného nedoplatku nepresahuje 170 eur, správca dane vydá aj v takomto prípade súhlas so založením spoločnosti. Takýto súhlas správcu dane alebo Sociálnej poisťovne sa musí pripojiť k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Podľa § 105b ods. 2sa však toto ustanovenie nebude vzťahovať na zahraničné osoby. Ak je zakladateľom spoločnosti zahraničná osoba alebo jedným zo zakladateľov spoločnosti, táto osoba namiesto súhlasu správcu dane podáva čestné vyhlásenie o tom, že ide o zahraničnú osobu a spĺňa všetky jej znaky.

Podmienky vydania súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra

Podmienky vydania súhlasu správu dane so zápisom do obchodného registra upravuje zákon č. 536/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa ust. § 54 ods. 1 ZSD, správcom dane sa rozumie daňový úrad alebo colný úrad. Písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri správca dane vydá na žiadosť daňového subjektu, v lehote do piatich pracovných dní od podania žiadosti, ak:

  • daňový subjekt nemá daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle, pričom na tento účel sa za daňový nedoplatok považuje aj daňový nedoplatok postúpený podľa § 86 ZSD, ktorý v čase vydania potvrdenia nezanikol,

  • ak výška daňového nedoplatku a nedoplatku na cle


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: