Input:

Schéma práv spoločníka

23.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Schéma práv spoločníka

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc

V zásade je možné práva spoločníka, ktoré mu priznáva zákon schematicky rozdeliť na dve skupiny.

Nemajetkové práva

Nemajetkové práva = práva spoločníka, s ktorými nie je spojený jeho nárok na peňažné plnenie zo strany spoločnosti

Medzi nemajetkové práva spoločníka, ktoré sú reprezentované predovšetkým právom podieľať sa na riadení spoločnosti a jej kontrole, možno zaradiť najmä:

 • právo účasti na valnom zhromaždení a hlasovať na valnom zhromaždení (s výnimkou zákonných obmedzení) ako základné právo spoločníka. Zákon v zásade odopiera spoločníkovi možnosť hlasovaním ovplyvniť priebeh valného zhromaždenia a obsah prijatých uznesení len v prípade, ak valné zhromaždenie rozhoduje o jeho nepeňažnom vklade a v prípade, ak valné zhromaždenie rozhoduje o jeho vylúčení zo spoločnosti alebo podaní návrhu na jeho vylúčenie zo spoločnosti,

 • právo požiadať o zvolanie valného zhromaždenia, pokiaľ vklad spoločníka dosahuje aspoň 10 % základného imania – jedno z najvýznamnejších práv tzv. minoritných spoločníkov, ktoré sa realizuje najmä v prípade nečinnosti konateľa spoločnosti a v prípade nutnosti zvolať mimoriadne valné zhromaždenie,

 • právo byť informovaný o záležitostiach spoločnosti,

 • právo spoločníka uplatňovať nároky v mene spoločnosti voči konateľom a voči spoločníkom (actioprosocio) – toto právo môže spoločník realizovať za predpokladu, že tieto nároky už nie sú uplatnené samotnou spoločnosťou. Vo vzťahu ku spoločníkovi môže spoločník uplatňovať nároky na splatenie vkladu, ak je spoločník v omeškaní s jeho splatením a nároky na vrátenie plnenia vyplateného spoločníkovi v rozpore so zákonom (napr. vyplatenie podielu na zisku v rozpore so zákonom),

 • práva spoločníka súvisiace s povinnosťou konateľov viesť zoznam spoločníkov, t. j. právo spoločníka byť zapísaný v zozname spoločníkov, právo spoločníka nahliadať do zoznamu spoločníkov a právo žiadať výpis zo zoznamu spoločníkov,

 • právo spoločníka, ktorého vklad dosahuje aspoň 10 % základného imania, predkladať návrh uznesenia pri rozhodovaní spoločníkov mimo valného zhromaždenia (per rollam),

 • právo domáhať sa návrhom určenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia,

 • právo spoločníka podať návrh na súd o zrušenie svojej účasti v spoločnosti, musí však preukázať, že nie je možné od neho spravodlivo požadovať, aby zotrval v spoločnosti. Preukazovať to musí dôvodmi, že sa voči nemu spoločnosť a jej konatelia správajú tak, že ho znevýhodňujú, neumožňujú mu prístup do spoločnosti a jej priestorov alebo inými dôvodmi, z ktorých vyplýva porušovanie jeho práv. Treba uviesť, že spoločník nemôže sám vystúpiť zo spoločnosti, ak sa domnieva, že je v spoločnosti diskriminovaný pri výkone svojich práv, ale môže skončiť svoju účasť na spoločnosti podaním žaloby o zrušenie svojej účasti v spoločnosti.

Majetkové práva

Majetkové práva = práva spoločníka, s ktorými je spojený jeho nárok na peňažné plnenie zo strany spoločnosti

Existencia majetkových práv reprezentovaných predovšetkým právom na podiel na zisku je prioritným motívom záujmu osoby o účasť v spoločnosti.

Medzi majetkové práva zaraďujeme najmä:

 • právo na podiel na zisku,

 • právo na vyrovnací podiel,

 • právo na podiel na likvidačnom zostatku,

 • prednostné právo na prevzatie záväzku na nový vklad pri zvyšovaní základného imania,

 • právo disponovať so svojím obchodným podielom a v súlade s podmienkami určenými v spoločenskej zmluve ho odplatne previesť na iného spoločníka alebo tretiu osobu.

V prípade, že obchodný podiel je prevoditeľný, môže za podmienok, uvedených v spoločenskej zmluve, obchodný podiel založiť, musí sa to však stať za splnenia podmienok upravených na prevoditeľnosť obchodného podielu a súhlasom s jeho založením vyjadreným uznesením valného zhromaždenia spoločnosti. Pred rozhodnutím o založení obchodného podielu musí preto požiadať spoločnosť


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: