Input:

Schéma povinností spoločníka

13.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.1 Schéma povinností spoločníka

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc

Podobne ako práva spoločníka, je možné i povinnosti spoločníka rozdeliť na dve skupiny.

Majetkové povinnosti

Majetkové povinnosti = povinnosti spoločníka, s ktorými je spojený záväzok na peňažné plnenie v prospech spoločnosti

1. Vkladová (úhradová) povinnosť ako základná povinnosť každého spoločníka, ktorej ho spoločnosť nemôže zbaviť.


Spoločník musí povinnosť vniesť do spoločnosti určitý vklad, ktorým sa podieľa na jej základnom imaní, splniť v lehote určenej spoločenskou zmluvou, ktorá nemôže byť dlhšia ako 5 rokov od dňa vzniku spoločnosti, resp. odo dňa prevzatia záväzku na nový vklad. Spoločníci sa môžu dohodnúť aj na kratšej lehote splatenia vkladu spoločníka, nemôžu sa však dohodnúť na predĺžení zákonnej lehoty 5 rokov na splatenie vkladu.   

Vklad spoločníka môže byť peňažný a nepeňažný – od druhu vkladu sa odvíjajú i špecifické zákonné požiadavky, ktoré musia byť pri jeho splatení splnené (nepeňažný vklad musí byť splatený pred zápisom výšky základného imania do obchodného registra; peňažný vklad možno splatiť v lehote stanovenej spoločenskou zmluvou, pričom pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí sa na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30% a celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 50% zo zákonom ustanovenej minimálnej výšky základného imania, ktorou je suma 5000 eur; to neplatí, ak spoločnosť zakladá jediný zakladateľ, ktorý je povinný splatiť vklad v celosti pred zápisom spoločnosti do obchodného registra).


V prípade, ak si spoločník riadne vkladovú povinnosť neplní, konateľ je povinný splatenie vkladu od neho zákonným spôsobom vymáhať. Minimálna výška vkladu spoločníka je zákonom stanovená na 750 eur. Nesplnenie vkladovej povinnosti ústi do vylúčenia spoločníka zo spoločnosti.

2. Príplatková povinnosť – možnosť, aby valné zhromaždenie rozhodlo o uložení povinnosti spoločníkom prispieť na úhradu strát spoločnosti peňažným plnením nad výšku vkladu, a to až do polovice základného imania podľa výšky vkladov spoločníkov, musí zakladať spoločenská zmluva.


Pokiaľ spoločenská zmluva výslovne nestanovuje príplatkovú povinnosť, spoločníci nie sú povinní prispieť ďalším plnením (nad rozsah vkladu) na úhradu strát spoločnosti. Nesplnenie príspevkovej povinnosti má za následok konanie o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti.

3. Obmedzená ručiteľská povinnosť spoločníka - spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri – princíp obmedzeného ručenia.

Problémy môžu vzniknúť v prípade, ak spoločník zaplatí zvyšok nesplateného vkladu do pokladne spoločnosti, ktorá mu o zaplatení aj vydá potvrdenie, ale štatutárny orgán spoločnosti – konateľ nepodá návrh na zápis zmeny rozsahu splatenia vkladu do obchodného registra.

V takomto prípade spoločník ručí za záväzok spoločnosti voči veriteľovi spoločnosti, aj keď vkladovú povinnosť splnil, lebo jeho ručenie zaniká, ak je splatenie vkladu spoločníka zapísane do obchodného registra. V prípade uplatnenia záväzku spoločnosti jej veriteľom z titulu ručenia spoločníka za nesplatenie vkladu z dôvodu, že zaplatený vklad nebol zapísaný,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: