Input:

Schéma povinnosti konateľa

19.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1 Schéma povinnosti konateľa

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.

Povinnosti podľa Obchodného zákonníka

1. Povinnosti konateľov pri konaní v mene spoločnosti navonok – ako štatutárny orgán spoločnosti s ručením obmedzeným sú konatelia spoločnosti oprávnení konať v jej mene vo všetkých záležitostiach.

2. Povinnosti konateľov pri rozhodovaní o otázkach obchodného vedenia spoločnosti – do obchodného vedenia patria predovšetkým otázky týkajúce sa spôsobu vedenia, organizácie a prevádzky spoločnosti, správy majetku spoločnosti, personálnych záležitostí, podnikateľských aktivít a zámerov spoločnosti a pod.

3. Ostatné povinnosti konateľov spoločnosti vyplývajúce z jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka – ide najmä o nasledovné povinnosti konateľov spoločnosti:

povinnosť konateľov zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva (§ 135 ods. 1 ObZ) - konateľ môže túto svoju povinnosť vykonávať osobne alebo môže zabezpečiť vedenie účtovníctva kvalifikovaným zamestnancom spoločnosti, prípadne i treťou osobou stojacou mimo spoločnosti. Takáto osoba bude v prípade vzniku škody spôsobenej spoločnosti nesprávnym vedením účtovníctva zodpovedať buď na základe pracovnoprávnej zodpovednosti (ak bola táto osoba v pracovnom pomere so spoločnosťou), alebo na základe obchodno-právnej zodpovednosti (ak bola táto osoba v obchodno-právnom vzťahu so spoločnosťou, napr. na základe zmluvy o dielo). Vždy však osobne zodpovedajú za stav vedenia účtovníctva konatelia spoločnosti valnému zhromaždeniu. S povinnosťou konateľov zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva úzko súvisí aj povinnosť predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie individuálnu účtovnú závierku (riadnu alebo mimoriadnu) a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, konatelia preto musia zabezpečiť riadne a včasné zvolanie valného zhromaždenia, aby valné zhromaždenie mohlo splniť zákonné povinnosti schvaľovania riadnej účtovnej závierky,

povinnosť konateľov viesť zoznam spoločníkov § 135 ods. 1 ObZkaždá spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná viesť zoznam spoločníkov, za vedenie ktorého zodpovedajú konatelia spoločnosti. Zákon nepredpisuje formálne požiadavky na vedenie tohto zoznamu, nespája so zápisom do zoznamu žiadne právne účinky. Vedenie zoznamu má len evidenčný charakter a slúži pre interné účely spoločnosti. Do zoznamu spoločníkov sa zapisuje:

  • meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby spoločníka (pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum jej narodenia, ak jej rodné číslo nebolo pridelené),

  • obchodné meno (názov), sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby spoločníka (pri zahraničnej právnickej osobe sa identifikačné číslo uvádza, len ak jej bolo pridelené).

- povinnosť konateľov informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti § 135 ods. 1 ObZ– konatelia spoločnosti sú povinní informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti, najmä o jej fungovaní. Obsahom tejto povinnosti konateľov v nadväznosti na ustanovenia § 122 ods. 2 ObZ je, že konateľ má povinnosť na požiadanie spoločníka informovať ho o aktuálnom stave, zámeroch a podnikateľských aktivitách spoločnosti. V spoločenskej zmluve, v stanovách spoločnosti alebo v zmluve o výkone funkcie možno túto otázku upraviť aj odlišne, napr., že má konateľ oznamovaciu povinnosť a je povinný v určitej časovej periodicite predkladať spoločníkom informácie o záležitostiach spoločnosti,

povinnosť konateľov dodržiavať zákonné podmienky pri odplatnom získaní majetku spoločnosťou od jej zakladateľa alebo spoločníka na základe zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou ako nadobúdateľom na jednej strane a zakladateľom, resp. spoločníkom ako prevádzajúcim na druhej strane vymedzené v ustanovení § 59a ObZ (vyhotovenie znaleckého posudku, ak spoločnosť nadobúda majetok od spoločníka, príp. zakladateľa za protihodnotu vo výške najmenej 10% hodnoty základného imania; nadobudnutie účinnosti zmluvy medzi spoločnosťou a spoločníkom, príp. zakladateľom, uložením do zbierky listín, príp. zapísaním do osobitnej evidencie; schválenie zmluvy valným zhromaždením v prípade uzavretia zmluvy v lehote do dvoch rokov od vzniku spoločnosti),

- v prípade skončenia výkonu funkcie konateľa spoločnosti, ak hrozí spoločnosti vznik škody, povinnosť konateľa upozorniť spoločnosť na opatrenia, ktorých vykonanie je nevyhnutné na odvrátenie hroziacej škody (§ 66 ods. 2 ObZ),

povinnosť podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra (§ 112 ObZ). Návrh na zápis spoločnosti podpisujú všetci konatelia spoločnosti (aj keď je podľa spoločenskej zmluvy oprávnený konať každý konateľ samostatne),

povinnosť konateľov spoločnosti oznámiť registrovému súdu bez zbytočného odkladu splatenie celého vkladu každého spoločníka (§ 113 ods. 1 ObZ). Spoločník je povinný splatiť vklad za podmienok a v lehote ustanovenej zákonom, prípadne určenej v spoločenskej zmluve, najneskôr však do piatich rokov od vzniku spoločnosti alebo od jeho vstupu do spoločnosti alebo od prevzatia záväzku na nový vklad. V prípade, že lehota na splatenie vkladu spoločníka je upravená v spoločenskej zmluve a je kratšia ako päť rokov, tak má prednosť úprava v spoločenskej zmluve. Na druhej strane zákonnú lehotu päť rokov na splatenie vkladu spoločníka nie je možné predĺžiť ani dohodou spoločníkov v spoločenskej zmluve.

Tejto povinnosti nemožno spoločníka zbaviť. Zákonné znenie tohto ustanovenia nie je celkom presné, pretože konatelia spoločnosti nie sú povinní oznámiť registrovému súdu len celé splatenie vkladu spoločníka, ale aj jeho postupné splácanie, nakoľko povinnosťou konateľov je podať registrovému súdu návrh na zápis každej zmeny zapisovaných údajov najneskôr do 30 dní od vykonania zmeny,

povinnosť konateľov požadovať v mene spoločnosti zaplatenie úrokov z omeškania od tých spoločníkov, ktorí si nesplnili vkladovú povinnosť (§ 113 ods. 2 ObZ). Zákon v tomto prípade stanovuje úrok z omeškania vo výške 20 % z nesplatenej sumy. Ide však o ustanovenie dispozitívne, výška úroku z omeškania sa v spoločenskej zmluve môže určiť ako vyššie, tak aj nižšie, prípadne sa táto sankcia môže úplne vylúčiť,

povinnosť konateľov spoločnosti pod hrozbou vylúčenia zo spoločnosti vyzvať spoločníka, ktorý je v omeškaní s platením vkladu, aby svoju povinnosť splnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako tri mesiace (§ 113 ods. 3 ObZ). O vylúčení spoločníka už rozhoduje valné zhromaždenie (kadučné konanie), výzvu v mene spoločnosti však spoločníkovi zasiela konateľ. Ak spoločník ani v poskytnutej náhradnej lehote nesplní povinnosť splatiť svoj vklad, je konateľ spoločnosti povinný zvolať valné zhromaždenie, aby mohlo rozhodnúť o vylúčení spoločníka zo spoločnosti,

povinnosť konateľov dohliadať na vyplatenie podielu na zisku spoločníkom v súlade s ustanoveniami § 123 ObZ. V prípade vyplatenia podielu na zisku spoločníkovi v rozpore s týmito ustanoveniami ručia konatelia spoločnosti spoločne a nerozdielne za vrátenie tohto podielu spoločníkom,

povinnosť konateľov rozhodovať o použití rezervného fondu spoločnosti v súlade so zákonom (§ 124 ObZ). Prostriedky rezervného fondu možno v rozsahu, v ktorom sa fond v zmysle zákonnej úpravy vytvára povinne, využiť iba na krytie strát spoločnosti,

- povinnosť konateľov dozerať na použitie splateného kapitálového fondu z príspevkov, ak ho spoločnosť zriadila a dozerať na to, aby pred prerozdelením medzi spoločníkov bolo o tom uverejnené oznámenie najneskôr 60 dní vopred, dozerať na to, aby sa prerozdelenie kapitálového fondu z príspevkov neuskutočnilo, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia do krízy dostala (primerane pri a. s. pozri § 217a ObZ),

povinnosť konateľov spoločnosti zvolať valné zhromaždenie najmenej raz za rok (§ 128 ods. 1 ObZ). Spoločenská zmluva, prípadne stanovy spoločnosti môžu určiť aj kratšiu lehotu na zvolanie valného zhromaždenia. Ak by konatelia povinnosť zvolať valné zhromaždenie aspoň jedenkrát v kalendárnom roku porušili a valné zhromaždenie by sa nekonalo, bol by to dôvod na zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným v zmysle ustanovenia § 68 ods. 6 ObZ, podľa ktorého súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie,

povinnosť konateľov spoločnosti oznámiť spoločníkom termín a program valného zhromaždenia v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak najmenej 15 dní pred dňom jeho konania (§ 129 ods. 1 ObZ). Zákonné ustanovenia o spôsobe zvolávania valného zhromaždenia sú dispozitívne, preto je vhodné podrobnejšie upraviť túto otázku v spoločenskej zmluve. Valné zhromaždenie možno zvolať ako písomne, tak aj telefonicky, telegraficky, elektronickou formou, ak však spoločenská zmluva spôsob zvolania valného zhromaždenia nijakým spôsobom neupravuje, zákon vyžaduje písomnú formu. Z hľadiska väčšej právnej istoty sa, samozrejme, odporúča písomná forma pozvánky,

povinnosť konateľov spoločnosti oznámiť výsledky hlasovania pri rozhodovaní mimo valného zhromaždenia (per rollam) všetkým spoločníkom (§ 130 ObZ). Konateľ je povinný oznámiť výsledky hlasovania per rollam aj tým spoločníkom, ktorí sa tohto hlasovania nezúčastnili, úprava hlasovania per rollam musí byť upravená v spoločenskej zmluve a v praxi sa používa v prípadoch, ak sa spoločníci nachádzajú mimo sídla spoločnosti a v prípadoch, keď je potrebné rýchlo rozhodnúť o určitých otázkach obchodného vedenia spoločnosti bez potreby zvolať valné zhromaždenie,

povinnosť konateľov spoločnosti dodržiavať obmedzenia konateľských oprávnení vyplývajúcich zo spoločenskej zmluvy, stanov spoločnosti alebo z rozhodnutí valného zhromaždenia, príp. z rozhodnutí jediného spoločníka (§ 133 ods. 3 ObZ). Napriek tomu, že interné obmedzenia oprávnení konateľov, ktoré sú spravidla zakotvené v spoločenskej zmluve, v stanovách spoločnosti a v rozhodnutiach valného zhromaždenia, nie sú právne účinné voči tretím osobám, porušenie týchto obmedzení zakladá zodpovednosť konateľov voči spoločnosti, ktorá je oprávnená uplatniť si voči týmto konateľom svoje práva (napr. právo na náhradu škody), v týchto prípadoch určitého obmedzenia oprávnenia konateľov samostatne uzavrieť zmluvy, ktorých predmet presahuje určitú sumu napríklad 5 000,- €, by si konatelia spoločnosti mali pred uzavretím takejto zmluvy zabezpečiť súhlas spoločníkov na valnom zhromaždení,

- dôležitou povinnosťou konateľov spoločnosti je zabezpečiť predloženie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti a následne zabezpečiť jej založenie do zbierky listín obchodného registra. Konatelia túto povinnosť splnia priložením účtovnej závierky pri podaní daňového priznania príslušnému daňovému úradu, ak daňový úrad má k účtovnej závierke pripomienky, uloží spoločnosti povinnosť v primeranej lehote nedostatky odstrániť,

- v prípade predloženia účtovnej závierky bez nedostatkov ju daňový úrad založí do registra účtovných závierok vedeného spoločnosťou Data Centrum, z registra účtovných závierok zabezpečí Ministerstvo spravodlivosti SR jej založenie do zbierky listín obchodného registra,

- povinnosť konateľov spoločnosti dodržiavať zákaz konkurencie (§ 136),

povinnosť konateľov spoločnosti oznámiť konanie valného zhromaždenia aj členom dozornej rady v prípade, ak má spoločnosť s ručením obmedzeným zriadenú dozornú radu (§ 140 ods. 1),

povinnosť konateľov spoločnosti vyhotoviť po každej zmene spoločenskej zmluvy jej úplné znenie, za správnosť a úplnosť ktorého zodpovedajú a zabezpečiť uloženie aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy do zbierky listín (§ 141 ods. 3),

povinnosť konateľov spoločnosti nahradiť spoločne a nerozdielne škodu, ktorú spoločnosti spôsobili pri výkone svojej pôsobnosti porušením svojich povinností (§ 135a ods. 2). Ide o porušenie základných povinností konateľa pri výkone je pôsobnosti, a to vykonávať funkciu konateľa spoločnosti s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Konatelia sú povinní predovšetkým nahradiť spoločnosti škodu, ktorá vznikla tým, že poskytli spoločníkom plnenie v rozpore s Obchodným zákonníkom alebo nadobudli majetok v rozpore s § 59a Obchodného zákonníka,

povinnosť konateľov spoločnosti uspokojiť nároky veriteľov (v prípade konkurzného konania nároky uplatňované správcom konkurznej podstaty), ak svoju pohľadávku nemôžu uspokojiť z majetku spoločnosti (§ 135a ods. 5). Platí to však len v prípade, ak konateľ porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti vo funkcii konateľa. V prípade, ak je konateľov viac, platí to na všetkých, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti. V prípade, že svoje povinnosti pri výkone funkcie porušil len jeden z konateľov, tak takáto zodpovednosť voči veriteľom sa vzťahuje len na tohto konateľa. Inak, ak porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti všetci konatelia, tak vzniká ich spoločná a nerozdielna zodpovednosť za vzniknutú škodu. Dôvod vzniku škody je uvedený v odseku 2) a to na prípad, ak poskytli spoločníkom plnenie, ktoré im nepatrí ani na základe znenia spoločenskej zmluvy a ani na základe zákona. Platí to aj na prípade nadobudnutia majetku spoločnosti na základe zmluvy uzavretej s ich zakladateľom alebo spoločníkom, ktorej predmet predstavuje protihodnotu aspoň 10% základného imania spoločnosti. V takomto prípade nadobúdania majetku od zakladateľov spoločnosti alebo ich spoločníkov musí byť hodnota predmetu zmluvy nadobúdaného majetku ocenená znaleckým posudkom. Aj keď to nie je v zákone výslovne upravené, malo by sa tiež skúmať, či spoločnosť vlastne takýto majetok potrebuje na svoje účely podnikania. Dôležité tiež je, že konatelia musia zabezpečiť uloženie takejto zmluvy so znaleckým posudkom do zbierky listín. Pred jej uložením do zbierky listín nemôže nadobudnúť účinnosť. Môže sa tak stať, že zmluva bude platne uzavretá, avšak účinnosť nenadobudne, pokiaľ nebude uložená do zbierky listín. V prípade, že sa podľa osobitného zákona vyžaduje uloženie zmluvy aj do Centrálneho registra zmlúv, musí byť pred jej uložením do tohto registra uložená aj so znaleckým posudkom do zbierky listín. Ak spoločnosť nie je schopná uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov zo svojho majetku, môžu veritelia svoje nároky uplatňovať priamo u konateľov spoločnosti – nároky veriteľov spoločnosti voči konateľom nezanikajú, ak sa spoločnosť vzdá nárokov na náhradu škody alebo s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. Platí, že spoločnosť sa nemôže platne vzdať svojho nároku na náhradu škody, ktorú jej spôsobil konateľ alebo konatelia spoločnosti svojím konaním v rozpore s uvedenými ustanoveniami. Tieto ustanovenia primerane platia aj v prípadoch, ak spoločnosť uzaviera zmluvy s osobami blízkymi zakladateľom alebo spoločníkom spoločnosti.

Na druhej strane uvedené ustanovenia neplatia na prípady uzavierania zmlúv pri bežnom obchodnom styku spoločnosti, na nadobudnutie majetku na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu a na majetok nadobudnutý na burze za cenu rovnajúcu sa kurzu zodpovedajúcemu v danom čase danej ponuke a dopytu.

Ustanovenie § 59a ObchZ. sa primerane použije aj na oceňovanie nepeňažného vkladu vkladaného pri zmene výšky základného imania spoločnosti.

Ak je na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, uplatňuje nároky veriteľov spoločnosti voči konateľom správca konkurznej podstaty,

- musí však ísť o prípad, ak má spoločnosť nárok na náhradu škody voči konateľom spoločnosti z dôvodu porušenia ich povinností, a konatelia nepreukázali liberačný dôvod na zbavenie sa zodpovednosti,

povinnosť konateľov spoločnosti zverejniť zníženie základného imania a jeho výšku do 15 dní po rozhodnutí o znížení základného imania dvakrát po sebe s 30-dňovým odstupom spolu s výzvou pre veriteľov spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote do 90 dní po poslednom oznámení (§ 147 ods. 1). Povinnosť zverejnenia zníženia základného imania je splnená uverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku,

povinnosť konateľov v prípade zmeny právnej formy spoločnosti vypracovať písomnú správu odôvodňujúcu túto zmenu z právneho a ekonomického hľadiska (§ 69b ods. 4) a oznámiť zmenu právnej formy spoločnosti v prípade, ak sa v dôsledku zmeny právnej formy spoločnosti zníži základné imanie alebo sa nevytvára vôbec, v lehote 30 dní od účinnosti zmeny známym veriteľom a zverejniť ju dvakrát za sebou najmenej s tridsaťdenným odstupom spolu s výzvou, aby veritelia prihlásili svoje pohľadávky (§ 69b ods. 8),

povinnosť konateľov vypracovať v prípade zlúčenia alebo splynutia spoločností podrobnú písomnú správu, v


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: