Input:

Ručiteľská povinnosť spoločníka v s. r. o.

14.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.2 Ručiteľská povinnosť spoločníka v s. r. o.

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc

Základným znakom spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý je obsiahnutý i v samotnom označení tejto spoločnosti, je limitované ručenie jej spoločníkov za záväzky spoločnosti. Principiálne teda platí, že spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom a spoločníci ručia za záväzky spoločnosti v obmedzenej miere, a to do výšky ich nesplatených vkladov zapísaných v obchodom registri. Vzhľadom na skutočnosť, že na každý peňažný vklad spoločníka do základného imania spoločnosti musí byť pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra splatených aspoň 30% jeho výšky (tento režim sa uplatní i v prípade zvyšovania základného imania), spoločníci (v prípade, ak ide o spoločnosť, ktorej spoločenská zmluva v rozsahu splatenia vkladov kopíruje uvedenú zákonnú úpravu) po vzniku spoločnosti zo zákona ručia za záväzky spoločnosti do výšky maximálne 70% prevzatého vkladu, za podmienky, že časť vkladu nesplatili.

V tomto smere je rozhodujúca úprava v spoločenskej zmluve o spôsobe a lehotách splatenia peňažného vkladu. Ručiteľský záväzok spoločníkom vzniká vždy z hodnoty nesplateného vkladu zapísaného do obchodného registra. Treba upozorniť, že ručiteľský záväzok z nesplateného vkladu spoločníka trvá aj v prípade, ak spoločník síce zaplatil časť alebo celý vklad do pokladne spoločnosti, ale konateľ (konatelia) spoločnosti nepodali návrh na zmenu zápisu týkajúcu sa nesplateného vkladu spoločníka. Veriteľ môže v takomto prípade uplatňovať svoju pohľadávku voči konateľovi spoločnosti – (ak ju spoločnosť nie je schopná zaplatiť) do okamihu, pokiaľ nebude v obchodnom registri vykonaná zmena zápisu o nesplatenom vklade spoločníka.


Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí sa na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30%, pričom však celková hodnota splatených peňažných vkladov spoločníkov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí byť aspoň 50% zo zákonom ustanovenej minimálnej výšky základného imania 5 000 eur. Ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, môže sa zapísať do obchodného registra, len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie.    

Spoločenská zmluva musí ako jednu z podstatných náležitostí obsahovať výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti, včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu, a pokiaľ ide o nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal. Registrový súd v rámci obmedzeného materiálneho preskúmavania návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra preverí pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, okrem ďalších údajov aj to, či:

 • spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina obsahuje náležitosti podľa osobitného zákona,

 • v spoločenskej zmluve nie je uvedených viac ako 50 spoločníkov,

 • výška základného imania, výška vkladu každého spoločníka a výška splateného vkladu každého spoločníka uvedená v spoločenskej zmluve alebo v zakladateľskej listine je v súlade s osobitným zákonom,

 • spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je jediným zakladateľom spoločnosti, má viac spoločníkov,

 • fyzická osoba, ktorá je jediným zakladateľom spoločnosti, nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným,

 • spoločenskú zmluvu podpísali všetci spoločníci a či je pravosť podpisov všetkých spoločníkov na spoločenskej zmluve osvedčená; ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, či podpísal zakladateľskú listinu a či pravosť jeho podpisu na zakladateľskej listine je osvedčená.

Úprava splácania vkladov

Možno zhrnúť, že splácanie vkladov je zákonnou úpravou nastavené nasledovne:

 • peňažné vklady musia byť splatené aspoň vo výške 30% na každý vklad pred zápisom spoločnosti do obchodného registra, t. j. pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, s tým, že zároveň musí byť splnená podmienka, že celková výška splatených vkladov musí dosahovať minimálne 2 500 eur,

 • spoločníkom vzniká povinnosť splatiť časť vkladu určenú v spoločenskej zmluve správcovi vkladu, ktorý o rozsahu splatenia vydá vyhlásenie, ktoré je dokladom o splnení povinnosti spoločníka o splatení časti alebo celého vkladu podľa úpravy uvedenej v spoločenskej zmluve a prikladá sa ako príloha návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra,

 • zvyšok vkladu spoločníci musia zaplatiť najneskôr do piatich rokov od vzniku spoločnosti, ak v spoločenskej zmluve nie je uvedená kratšia lehota na splatenie vkladu,

 • splatený vklad sa nesmie spoločníkovi vrátiť, spoločnosť nemôže uviesť dlhšiu lehotu ako je 5 rokov na splatenie vkladu, aj keď by sa na tom dohodli všetci spoločníci,

 • nepeňažné vklady musia byť splatené pred zápisom spoločnosti do obchodného registra v celosti (i keď vlastnícke právo k nim prechádza na spoločnosť až dňom jej vzniku), v prípade nehnuteľnosti, dochádza k prevodu vlastníckeho práva až po vzniku spoločnosti, lebo len existujúca spoločnosť môže podať návrh na zápis vkladu nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, spravovaného Okresným úradom, katastrálnym odborom... , v prípade, že hodnota nepeňažného vkladu nezodpovedá výške vkladu spoločníka, je povinný hodnotu vkladu doplatiť v peniazoch,

 • v prípade, ak spoločnosť zakladá jediný zakladateľ, musí splatiť celé základné imanie, t. j. jeho vklad musí byť pred zápisom spoločnosti do obchodného registra splatený v plnej výške.

Z uvedených zásad vyplývajú nasledovné závery vo vzťahu k ručeniu spoločníkov za záväzky spoločnosti:

 • ručiteľmi za záväzky spoločnosti sa stávajú iba tí spoločníci, ktorí prevzali záväzky na peňažné vklady, a to iba do výšky nesplatenej časti vkladov zapísaných do obchodného registra, ručenie spoločníka trvá vždy do výšky, pokiaľ nie je splatenie zostatku nesplateného vkladu zapísané do obchodného registra,

 • ručiteľmi za záväzky spoločnosti nie sú spoločníci, ktorí vniesli do spoločnosti nepeňažné vklady,

 • ručiteľom za záväzky spoločnosti nie je jediný spoločník (zakladateľ), keďže jeho vklad musí byť splnený vždy v celosti.

Spôsob vzniku ručiteľského záväzku spoločníka

Spoločník, ktorý nesplatil svoj peňažný vklad v celosti a v obchodnom registri je pri jeho mene zapísaný vklad, ktorý je splatený iba sčasti, sa v prípade vzniku spoločnosti ručiteľom stáva momentom, kedy sa stane spoločníkom spoločnosti s povinnosťou doplatiť upísaný vklad – t. j. zápisom spoločnosti do obchodného registra.


Pred založením spoločnosti a po jej založení, a to až do okamihu jej vzniku = zápisu do obchodného registra, nemajú zakladatelia postavenie ručiteľov (sú z úkonov vykonaných pred vznikom spoločnosti zaviazaní spoločne a nerozdielne). Ide o zákonné ručenie, tzn., nie je potrebný žiadny jednostranný úkon spoločníka, v ktorom by deklaroval svoju vôľu ručiť za záväzky spoločnosti.    

Nie je vylúčené, aby spoločník okrem zákonného rozsahu ručenia prevzal v konkrétnom prípade (keď je spoločnosť, v ktorej je spoločníkom v pozícii dlžníka) samostatný ručiteľský záväzok za záväzok spoločnosti, a to na základe ručiteľskej listiny, t. j. písomného vyhlásenia spoločníka ako ručiteľa, že uspokojí veriteľa, ak dlžník (s. r. o.) voči nemu nesplnil určitý záväzok.

V prípade zákonného ručenia (tzv. ručenie ex lege) spoločník ako ručiteľ nevie ovplyvniť okruh veriteľov.


Veriteľ musí v prvom rade vyzvať na splnenie záväzku spoločnosť a až následne, potom čo svoju pohľadávku uplatnil výzvou voči dlžníkovi, môže požadovať plnenie od spoločníka ako ručiteľa, avšak len v obmedzenej miere - do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.    

Pre trvanie zákonného ručenia spoločníkov je smerodajný údaj o výške nesplateného vkladu spoločníka zapísaného v obchodnom registri. I keď táto dikcia zákona sa nezhoduje s údajom zapisovaným pri každom spoločníkovi do obchodného registra (zapisuje sa rozsah splatenia vkladu, nie výška nesplateného vkladu), k údaju o výške nesplateného vkladu dospejeme určením rozdielu medzi prevzatým vkladom a splateným vkladom spoločníka. Pre posúdenie trvania ručenia je teda zásadným údajom údaj o rozsahu splatenia zapísaný v obchodnom registri, pričom je irelevantné, či spoločník vklad v skutočnosti už splatil (doplatil). Pri zápise spoločnosti do obchodného registra sa tento údaj registrovému súdu preukazuje vyhlásením správcu vkladov.


I keď nie je vylúčené postupné splácanie vkladov spoločníkov (nad minimálny rozsah, ktorý musí byť splatený už pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra), konateľ má povinnosť v mene spoločnosti podať návrh na zápis zmien do obchodného registra iba v prípade splatenia celého vkladu spoločníka. V tomto prípade má návrh podať do 30 dní odo dňa jeho splatenia, pričom náklady spojené so zápisom zmeny (66 eur) znáša spoločnosť. Ak si túto povinnosť nesplní, vystavuje sa riziku pokuty až do výšky 3 310 eur, ktorú mu vyrubí registrový súd.

Vznik zákonného ručenia spoločníka počas trvania spoločnosti

Spoločník sa môže stať ručiteľom ex lege i počas


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: