Input:

Prevod obchodného podielu na tretiu osobu

28.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.5 Prevod obchodného podielu na tretiu osobu

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Na prevod obchodného podielu zo spoločníka na tretiu osobu, ktorá nie je spoločníkom, vyžaduje obchodný zákonník splnenie odlišných podmienok ako v prípade prevodu obchodného podielu na spoločníka.

Zákon v zásade nepripúšťa prevod obchodného podielu na tretiu osobu stojacu mimo spoločnosti, zakotvuje však možnosť, aby takýto prevod pripustila spoločenská zmluva. Pokiaľ spoločenská zmluva pripustí prevod obchodného podielu na tretiu osobu, nie je nutné, aby tento prevod schvaľovalo valné zhromaždenie – spoločenská zmluva však tento súhlas môže vyžadovať. Vždy bude závisieť od znenia spoločenskej zmluvy, či a za akých podmienok si zmluva o prevode obchodného podielu na tretiu osobu vyžaduje súhlas valného zhromaždenia alebo. Súhlas valného zhromaždenia s prevodom obchodného podielu na tretiu osobu je však vhodný, ak ide o spoločnosť ktorá má rozsiahlejší predmet činnosti vyžadujúci si aj odborné vedomosti. Vždy je to však v kompetencii spoločnosti, ako si podmienky prevodu na tretiu osobu upraví.

Úprava prevodu obchodného podielu na tretiu osobu v spoločenskej zmluve

Prevod obchodného podielu na tretiu osobu preto môže byť spoločenskou zmluvou upravený nasledovnými spôsobmi:

  1. spoločenská zmluva prevod obchodného podielu na inú osobu neupravuje, čím je možnosť takéhoto prevodu úplne vylúčená, v prípade, že by s prevodom obchodného podielu na tretiu osobu súhlasili všetci spoločníci, zo súdnej judikatúry vyplýva, že ak spoločenská zmluva neupravovala možnosť prevodu obchodného podielu na tretiu osobu, ale všetci spoločníci s prevodom obchodného podielu súhlasili, takýto prevod obchodného podielu nebude neplatný len z dôvodu, že to v spoločenskej zmluve nie je upravené a že to spoločenská zmluva neumožňuje. Vyplýva to zo súdnej judikatúry, podľa ktorej prejavom vôle všetkých spoločníkov pri riešení určitej záležitosti odchylne od spôsobu v nej upravenej dochádza k jej zmene aj bez písomnej zmeny a úpravy v spoločenskej zmluve,
  2. spoločenská zmluva bez ďalšieho pripúšťa prevod obchodného podielu na tretiu osobu, to znamená, že spoločník môže kedykoľvek (bez súhlasu ostatných spoločníkov) previesť svoj obchodný podiel na inú osobu,
  3. spoločenská zmluva prevod obchodného podielu na tretiu osobu pripúšťa, ale podmieňuje ho súhlasom valného zhromaždenia, prípadne splnením prísnejších podmienok.


Najvhodnejším riešením je spravidla tretí variant, podľa ktorého sa prevod obchodného podielu na tretiu osobu pripúšťa s tým, že ho schvaľuje valné zhromaždenie.

Prevod obchodného podielu na tretiu osobu má významné dôsledky vo vzťahu k spoločnosti, lebo dochádza k zmene subjektov, ktorí sú spoločníkmi a účastníkmi spoločenskej zmluvy.

Rozhodnutie valného zhromaždenia, ktorým schváli prevod obchodného podielu na tretiu osobu (rovnako rozhodnutie, ktorým schváli prevod obchodného podielu na iného spoločníka), nemožno považovať za rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy. Uvedené rozhodnutie nemožno považovať za rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy, keďže ku zmene spoločenskej zmluvy v týchto prípadoch dochádza na základe tzv. inej právnej skutočnosti, keď je zmena spoločenskej zmluvy zákonným dôsledkom zmluvného prevodu obchodného podielu. Spoločenská zmluva môže zakotviť, že na prijatie takéhoto rozhodnutia je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny spoločníkov, resp. všetkých spoločníkov, ak však takúto úpravu neobsahuje, postačuje na schválenie prevodu obchodného podielu súhlas jednoduchej väčšiny prítomných spoločníkov. Zmena v osobe spoločníka sa v spoločenskej zmluve prejaví na viacerých miestach – jednak pri určení spoločníkov spoločnosti a taktiež pri určení vkladov jednotlivých spoločníkov, takže napriek tomu, že rozhodnutie o schválení prevodu obchodného podielu valným zhromaždením nie je v zmysle ust. § 141 ods. 3 ObZObchodného zákonníka rozhodnutím o zmene spoločenskej zmluvy po tom, ako prevod obchodného podielu nadobudne účinky vo vzťahu k spoločnosti, konateľ musí vyhotoviť úplné znenie spoločenskej zmluvy, v ktorom už budú údaje zohľadňujúce zmenu v osobe spoločníka.

Spoločnosť by však vždy mala preveriť, či nadobúdateľ obchodného podielu nie je vedený ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného predpisu. V takomto prípade nemôže platne nadobudnúť obchodný podiel, aj keby s tým valné zhromaždenie spoločnosti súhlasilo.

Náležitosti zmluvy o prevode obchodného podielu na tretiu osobu

Náležitosti zmluvy o prevode obchodného podielu sú i v tomto prípade rovnaké ako v prípade zmluvy o prevode obchodného podielu na iného spoločníka s tým, že k nim pristupuje jedna ďalšia podstatná náležitosť spočívajúca vo vyhlásení nadobúdateľa, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám, ak boli prijaté. O ostatných náležitostiach platia rovnaké závery ako v prípade zmluvy o prevode obchodného podielu medzi spoločníkmi. Prejav vôle nadobúdateľa, že pristupuje k spoločenskej zmluve, je dôležité z hľadiska úpravy práv a povinností spoločníka upravených v spoločenskej zmluve, na ktorých plnenie je spoločník v nej zaviazaný. Vyhlásenie, že pristupuje k spoločenskej zmluve, by mal nadobúdateľ obchodného podielu doplniť aj tým, že sa so spoločenskou zmluvou oboznámil.

Náležitosti zmluvy o prevode obchodného podielu na tretiu osobu:

  1. identifikácia zmluvných strán,
  2. jednoznačná identifikácia predmetu prevodu – dostatočná špecifikácia obchodného podielu, resp. jeho časti, ktorá je predmetom zmluvy o prevode; určenie, či sa prevádza väčšinový alebo menšinový obchodný podiel,
  3. dohodnutie výšky odplaty, resp. výslovný prejav, že ide o bezodplatný prevod,
  4. vyhlásenie nadobúdateľa, ktorý nie je spoločníkom spoločnosti, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám, ak boli prijaté.

V prípade, ak je predmetom prevodu väčšinový obchodný podiel, bude spôsobilým účastníkom zmluvy len osoba, ktorá nemá daňový nedoplatok (v zmysle daňového poriadku osoba, ktorá má daňový nedoplatok nepresahujúci 170 eur). V prípade, ak správca dane u prevodcu väčšinového obchodného podielu alebo u nadobúdateľa – i keď sú obaja spoločníkmi spoločnosti – eviduje daňový nedoplatok presahujúci 170 eur, nevydá písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri a prevod nenadobudne účinky. S účinnosťou od 1. októbra 2020 spoločnosť musí preveriť, či nadobúdateľ obchodného podielu nie je vedený ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného predpisu. V takomto prípade nemôže platne nadobudnúť obchodný podiel, aj keby s tým valné zhromaždenie spoločnosti súhlasilo.

Najvyšší súd Českej republiky vo svojom rozhodnutí 29 Odo 264/2002 zo dňa 24. apríla 2002 riešil v dovolacom konaní otázku, či musí osoba, ktorá nadobúda obchodný podiel od spoločníka, ktorý je jediným spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným (spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou) výslovne vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, príp. stanovám spoločnosti a či táto povinnosť nie je splnená tým, že zmluva o prevode obchodného podielu obsahuje ustanovenie, podľa ktorého nadobúdateľ prijíma prevádzaný obchodný podiel so všetkými právami a povinnosťami, ktoré z obchodného podielu prevádzajúcemu spoločníkovi prináležali. Súd dospel k záveru, že pri posudzovaní aplikácie ust. § 115 ods. 3 ObchZ o tom, že nadobúdateľ obchodného podielu, ktorý nie je spoločníkom, musí v zmluve o prevode obchodného podielu prehlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, príp. stanovám, na jednočlennú spoločnosť je potrebné vychádzať predovšetkým z účelu tohto ustanovenia. Spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným je základným dokumentom tejto spoločnosti, ktorej účelom je okrem založenia spoločnosti tiež úprava jej vnútorných pomerov, práv a povinností spoločníkov a vzťahov medzi spoločnosťou a spoločníkmi, ako i medzi spoločníkmi navzájom. Rovnaký účel má i zakladateľská listina – okrem úpravy vzťahov medzi spoločníkmi. Ak spoločnosť vydá stanovy, tie potom upravujú vnútornú organizáciu spoločnosti a podrobnejšie niektoré záležitosti obsiahnuté v spoločenskej zmluve. Ako vyplýva práve z ust. § 115 ods. 2 ObchZ, nadobúdateľ obchodného podielu sa nestáva účastníkom spoločenskej zmluvy, prípadne stanov zo zákona, ale zákon viaže jeho pristúpenie na jeho jednostranný právny úkon, výslovné prehlásenie v zmluve o prevode obchodného podielu, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne k stanovám. Až účinnosťou tohto prehlásenia sa stáva účastníkom spoločenskej zmluvy a osobou zo spoločenskej zmluvy oprávnenou a zaviazanou, osobou podrobenou režimu spoločenskej zmluvy. Účinnosťou tohto jednostranného úkonu (hoci je súčasťou zmluvy o prevode obchodného podielu) tiež dochádza ku zmene spoločenskej zmluvy v osobách spoločníkov, a preto už následne nie je potrebné uzatvárať zodpovedajúcu dohodu o zmene spoločenskej zmluvy. Bez uvedeného prehlásenia by sa nadobúdateľ obchodného podielu nestal účastníkom spoločenskej zmluvy, čo je stav, ktorému obchodný zákonník bráni práve tým, že z prehlásenia činí podstatnú časť zmluvy o prevode obchodného podielu, ktorej nedostatok spôsobuje neplatnosť zmluvy. Pretože zakladateľská listina má – s výnimkou uvedenou vyššie – v jednoosobovej spoločnosti rovnaký účel ako spoločenská zmluva vo viacčlennej spoločnosti, je i v tejto spoločnosti nevyhnutné, aby sa nadobúdateľ obchodného podielu stal osobou podrobenou jej režimu, nositeľom práv a povinností z nej vyplývajúcich. Ďalším argumentom pre vzťahovanie povinnosti pristúpenia i na zakladateľskú listinu je i to, že v záujme ochrany tretích osôb nemožno pripustiť stav, že by jediný spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným nebol viazaný jej zakladateľskou listinou, prípadne stanovami.

Ak je nadobúdateľom obchodného podielu jeden zo spoločníkov, nie je potrebné, aby takéto vyhlásenie v zmluve urobil, keďže spoločenská zmluva je preňho záväzná už okamihom jeho vstupu do spoločnosti, ktorý predchádzal uzavretiu zmluvy o prevode obchodného podielu.

e) písomná forma zmluvy a úradné osvedčenie podpisov zmluvných strán.

ÚČINKY PREVODU OBCHODNÉHO PODIELU

Účinky prevodu obchodného podielu medzi účastníkmi zmluvy o prevode obchodného podielu voči spoločnosti a voči tretím osobám

Prevod menšinového obchodného podielu

Za predpokladu, že zmluva o prevode menšinového obchodného podielu obsahuje všetky obsahové a formálne náležitosti (vrátane schválenia prevodu valným zhromaždením, ak sa jeho súhlas vyžaduje) je medzi účastníkmi zmluvy o prevode obchodného podielu zmluva účinná dňom jej uzavretia – osvedčením pravosti podpisov oboch účastníkov, pokiaľ samotná zmluva neurčuje nadobudnutie jej účinkov inak.

Účinky prevodu menšinového obchodného podielu voči spoločnosti nastávajú dňom doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti. V zmluve o prevode obchodného podielu sa však môže dohodnúť aj jej neskoršia účinnosť. Od tohto okamihu sa môže nadobúdateľ obchodného podielu zúčastňovať valných zhromaždení, hlasovať na nich a pod. Jeho zápis ako menšinového spoločníka v obchodnom registri má iba deklaratórny charakter. V prípadoch, ak sa na prevod obchodného podielu vyžaduje súhlas valného zhromaždenia (či už zo zákona alebo zo spoločenskej zmluvy) nadobúda prevod obchodného podielu vo vzťahu k spoločnosti účinky až schválením tohto prevodu valným zhromaždením (i keď zmluva bola prípadne doručená skôr).


Pokiaľ spoločenská zmluva alebo zákon podmieňuje prevod obchodného podielu vyslovením súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti, je tento súhlas predpokladom účinnosti zmluvy o prevode obchodného podielu a zmluva nemôže byť vo vzťahu k spoločnosti účinná skôr, ako bol tento súhlas vyslovený.    

Všeobecne voči tretím osobám nadobúda zmluva o prevode obchodného podielu a zmeny z nej vyplývajúce (najmä zmeny v osobách spoločníkov) voči tretím osobám účinky pätnásty deň po dni zverejnenia vykonania zápisu v obchodnom vestníku. Keďže však zápis zmeny v osobách menšinových spoločníkov v obchodnom registri nemá konštitutívny účinok, účinok môže nastať už dňom, kedy zapísaná osoba rozhodla o zmene určitého údaja a oznámila túto skutočnosť tretej osobe, prípadne sa tretia osoba o zmene dozvedela zo zbierky listín. V takom prípade môže tretia osoba uplatňovať účinky právneho úkonu od tretej osoby, na ktorú bol prevedený obchodný podiel ešte pred jej zápisom do obchodného registra. V prípadnom spore však bude musieť preukazovať spôsob, ako sa dozvedela od tretej osoby o zmene zapisovaného spoločníka.

Prevod väčšinového obchodného podielu

Zmluva o prevode väčšinového obchodného podielu za predpokladu, že obsahuje všetky obsahové a formálne náležitosti (vrátane schválenia prevodu valným zhromaždením, ak sa jeho súhlas vyžaduje) je medzi účastníkmi zmluvy o prevode obchodného podielu účinná dňom jej uzavretia – osvedčením pravosti podpisov oboch účastníkov, pokiaľ samotná zmluva neurčuje nadobudnutie jej účinkov inak.

Účinky prevodu väčšinového obchodného podielu voči spoločnosti však nastávajú dňom zápisu prevodu, t. j. dňom zápisu zmeny v osobách spoločníkov v obchodnom registri. Až od tohto okamihu sa môže nadobúdateľ obchodného podielu zúčastňovať valných zhromaždení, hlasovať na nich a pod. Jeho zápis ako väčšinového spoločníka v obchodnom registri má konštitutívny charakter.

Všeobecne voči tretím osobám nadobúda zmluva o prevode väčšinového obchodného podielu a zmeny z nej vyplývajúce (najmä zmeny v osobách spoločníkov) účinky pätnásty deň po dni zverejnenia vykonania zápisu v obchodnom vestníku. Keďže zápis zmeny v osobách väčšinových spoločníkov v obchodnom registri má konštitutívny účinok, účinok voči tretím osobám môže nastať najskôr dňom zápisu prevodu v obchodnom registri, ak spoločnosť oznámila túto skutočnosť tretej osobe, prípadne sa tretia osoba o zmene dozvedela zo zbierky listín (pred 15


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: