Input:

Prevod obchodného podielu na iného spoločníka

28.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.4 Prevod obchodného podielu na iného spoločníka

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Prevod obchodného podielu na iného spoločníka je zákonom pripustený s tým, že účinnosť tohto prevodu voči spoločnosti nemôže nastať skôr, ako s prevodom vysloví súhlas valné zhromaždenie spoločnosti. S účinnosťou od 1. 10. 2012 zákon zaviedol významnú zmenu pri účinnosti prevodu väčšinového obchodného podielu. Väčšinovým obchodným podielom sa na účely prevodu rozumie obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva.

Podľa novely § 115 ods. 7 a 8 ObZObchodného zákonníka sa však v prípade prevodu väčšinového obchodného podielu na spoločníka alebo nadobúdateľa vyžaduje pri zápise zmeny spoločníka do obchodného registra pripojenie súhlasu správcu dane v prípade, ak je spoločník alebo nadobúdateľ vedený v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu. Súhlas daňového úradu je spoločnosť povinná pripojiť k návrhu na zápis zmeny spoločníka, a to aj v prípade, že ide o iného spoločníka spoločnosti a spoločnosť je povinná si ho vyžiadať. Táto povinnosť nevzniká, ak dochádza k prevodu obchodného podielu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie v dôsledku zániku účasti spoločníka v spoločnosti.

Ustanovenie § 115 ods. 6 ObZObchodného zákonníka o povinnosti predloženia súhlasu správcu dane pri prevode väčšinového obchodného podielu sa však nepoužije, ak spoločnosť nadobúda vlastný väčšinový obchodný podiel alebo ak spoločnosť na základe ustanovení tohto zákon prevádza vlastný väčšinový obchodný podiel ( § 115 ods. 9 ).


Účinky prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú zápisom do obchodného registra. Z uvedeného je zrejmé, že kým prevod menšinového obchodného podielu nadobúda účinky najskôr schválením tohto prevodu valným zhromaždením (ak spoločenská zmluva neustanovuje inak) a zápis zmeny v osobe menšinového spoločníka v obchodnom registri má iba deklaratórne účinky, na účinnosť zmeny v osobe väčšinového spoločníka sa vyžaduje zápis v obchodnom registri.

Spoločníci sa však v spoločenskej zmluve môžu dohodnúť na úplnom zjednodušení podmienok prevodu obchodného podielu medzi spoločníkmi a vylúčiť nutnosť schvaľovania tohto prevodu valným zhromaždením. Takáto modifikácia je vždy vhodná v spoločnostiach s ručením obmedzeným s dvoma spoločníkmi, medzi ktorými by mohlo dôjsť k prevodu obchodných podielov a rozhodovanie valného zhromaždenia, ktoré je tvorené iba spoločníkmi, ktorí sú zároveň účastníkmi zmluvy o prevode obchodného podielu, by bola zbytočne formalistická. Pokiaľ však spoločenská zmluva nebude zjednodušovať postup dispozitívne upravený zákonom, je nutné trvať na tom, aby o schválení prevodu rozhodlo valné zhromaždenie, resp. v zmysle platnej a ustálenej judikatúry i všetci spoločníci spoločnosti, ktorých jednotný súhlas s určitou záležitosťou, ktorá je zverená do pôsobnosti valného zhromaždenia, nahradzuje.


Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 10. mája 2000, sp. zn. 4 Obo 112/2000
Ak spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným stanoví, že ju možno meniť rozhodnutím valného zhromaždenia, môže byť spoločenská zmluva zmenená bez toho, aby s jej zmenou súhlasili všetci spoločníci. V takom prípade môže byť spoločenská zmluva zmenená so súhlasom (hlasmi) spoločníkov, ktorí majú najmenej dve tretiny hlasov všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov. Aj pri takomto usporiadaní vnútorných pomerov spoločnosti môže byť spoločenská zmluva zmenená dohodou všetkých spoločníkov bez toho, aby o zmene muselo rokovať a schvaľovať ju valné zhromaždenie.

Zápisnica o valnom zhromaždení bude tvoriť jednu z príloh k návrhu na zápis zmeny údajov o spoločníkoch v obchodnom registri.

Úprava prevodu obchodného podielu na iného spoločníka v spoločenskej zmluve

V prípade, ak má spoločnosť viac ako dvoch spoločníkov, je podmienenie prevodu obchodného podielu súhlasom valného zhromaždenia vhodnejšie, keďže sa ním (prevodom obchodného podielu) menia pomery vo vnútri spoločnosti.

Na druhej strane môže spoločenská zmluva určiť aj prísnejšie podmienky na platnosť prevodu obchodného podielu na iného spoločníka (napr. vyslovenie súhlasu konateľov spoločnosti s prevodom, prevod obchodného podielu len v prípade, ak je vklad prevodcu už úplne splatený a pod.), prípadne prevod úplne vylúčiť.

Z uvedeného vyplýva, že podmienenie prevodu obchodného podielu súhlasom valného zhromaždenia je teda ustanovením dispozitívnym a je na spoločníkoch, ako prísne prevod obchodného podielu v rámci spoločnosti upravia. Dôležité však je podrobné upravenie podmienok prevodu obchodného podielu v spoločenskej zmluve a postupov, ktoré sa pri jeho schvaľovaní vyžadujú.

Moment schválenia prevodu obchodného podielu valným zhromaždením

Zákon formuluje požiadavku schválenia prevodu obchodného podielu pri prevodoch realizovaných medzi spoločníkmi (a umožňuje, aby spoločnosť viazala prevod obchodného podielu na osobu stojacu mimo spoločnosti na súhlas valného zhromaždenia), ale nespresňuje, kedy má valné zhromaždenie o schválení prevodu rozhodnúť – t. j., či bude rozhodovať pred uzavretím zmluvy o prevode obchodného podielu alebo bude rozhodovať o tejto otázke až po jej uzavretí, resp. bude schvaľovať zmluvu o prevode obchodného podielu. Zo zákona vyplýva, že valné zhromaždenie schvaľuje samotný prevod obchodného podielu, t. j., nemá v pôsobnosti výslovne schvaľovanie zmluvy o prevode obchodného podielu (tak ako je to napr. v prípade schvaľovania zmluvy o predaji podniku – § 125 ods. 1 písm. j)Obchodného zákonníka). Zákon teda neurčuje, kedy má valné zhromaždenie o tejto záležitosti rozhodnúť (či pred uzavretím zmluvy alebo až následne po jej uzavretí).


Účinky prevodu obchodného podielu voči spoločnosti však nenastanú skôr ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu – t. j. nadobúdateľ obchodného podielu sa spoločníkom nestane skôr ako o prevode obchodného podielu rozhodne valné zhromaždenie a zmluva bude doručená spoločnosti. To platí v prípade, ak zmluva o prevode obchodného podielu neobsahuje neskoršiu účinnosť prevodu obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu však nemôže nadobudnúť účinnosť pred jej schválením valným zhromaždením, ak sa súhlas vyžaduje.

Od 1. 10. 2012 je navyše účinnosť prevodu väčšinového obchodného podielu posunutá až k zápisu prevodu do obchodného registra.

Iná situácia nastáva v prípade, ak má byť predmetom zmluvy o prevode obchodného podielu len časť obchodného podielu spoločníka, t. j. spoločníkom spoločnosti zostane i prevodca časti obchodného podielu i nadobúdateľ obchodného podielu. V tomto prípade zákon zakotvuje iné pravidlá. Valné zhromaždenie rozhoduje o rozdelení obchodného podielu a prevode jeho časti na nadobúdateľa. Zákon v prípade rozhodovania o rozdelení obchodného podielu neumožňuje spoločníkom, aby v spoločenskej zmluve modifikovali tieto ustanovenia zákona tým, že vylúčia rozhodovanie o tejto otázke z pôsobnosti valného zhromaždenia. Bez toho, aby valné zhromaždenie o tejto otázke vopred rozhodlo, nemôže spoločník svoj obchodný podiel rozdeliť a previesť jeho časť na inú osobu. To znamená, že i keby spoločenská zmluva obsahovala ustanovenia, podľa ktorých sa na prevod obchodného podielu, či už na spoločníka alebo osobu stojacu mimo spoločnosť, nevyžaduje súhlas valného zhromaždenia v prípade, ak by mala byť predmetom prevodu iba časť obchodného podielu, musí o tejto záležitosti rozhodnúť valné zhromaždenie, nakoľko sa rozhoduje len o prevode časti obchodného podielu, takže najprv sa musí obchodný podiel rozdeliť. Ak valné zhromaždenie nerozhodne o rozdelení obchodného podielu a schválení prevodu jeho časti, bude zmluva o prevode časti obchodného podielu absolútne neplatná.

Zmluva o prevode obchodného podielu uzavretá medzi spoločníkmi

Keďže v prípade prevodu obchodného podielu „v rámci spoločnosti” je jeho nadobúdateľ v čase prevodu už spoločníkom spoločnosti, zmluva o prevode obchodného podielu nebude musieť byť natoľko podrobná ako v prípade, ak je nadobúdateľom obchodného podielu osoba stojaca mimo spoločnosť, ktorá nepozná pomery a aktuálny stav spoločnosti, v ktorej nadobúda účasť.

Zákonná úprava zmluvy o prevode obchodného podielu obsiahnutá v ust. § 115 ObZObchodného zákonníka je veľmi stručná. Napriek tejto skutočnosti obsahuje toto ustanovenie všetky potrebné náležitosti, ktoré v kontexte so všeobecnou úpravou právnych úkonov umožňujú bez potreby primeraného použitia iného zmluvného typu uzavrieť túto zmluvu.

Základnými náležitosťami zmluvy o prevode obchodného podielu, ktorá je právnym titulom, na základe ktorého dochádza k prevodu obchodného podielu na iného spoločníka alebo tretiu osobu, sú:

a. určenie zmluvných strán, t. j. prevodcu a nadobúdateľa


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: