dnes je 17.5.2021

Input:

Postup pri zmene obchodného mena spoločnosti s ručením obmedzeným

29.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5 Postup pri zmene obchodného mena spoločnosti s ručením obmedzeným

Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Obchodné meno spoločnosti

Obchodným menom spoločnosti sa rozumie názov, pod ktorým vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Výber obchodného mena spoločnosti podlieha určitým zákonným zásadám a kritériám. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa (upozorňujeme, že prax niektorých registrových súdov potvrdzuje, že obchodné meno nemôže byť zameniteľné ani s dodatkom obchodného mena fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý sa dobrovoľne zapísal do obchodného registra) a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania.

Na odlíšenie obchodného mena spoločnosti pritom nestačí rozdielne označenie právnej formy – za nepostačujúce odlíšenie preto možno označiť napr. obchodné meno ABC, s. r. o., ak je už v obchodnom registri zapísané obchodné meno ABC, a. s.

Pri obchodnom mene platí vždy zásada prednosti a subjekt, ktorý ho už používa a má ho zapísaný v obchodnom registri, požíva jeho ochranu. Okrem toho platí aj zásada jeho nezameniteľnosti a iný subjekt nesmie používať obchodné meno podobne, ktoré by mohlo spôsobovať zameniteľnosť subjektov používajúcich obchodné meno.

Obchodné meno je najvýznamnejším identifikačným znakom spoločnosti. Názor, ktorý sa používa ako obchodné meno, má v prípade prosperujúcich spoločností vysokú hodnotu a môže byť predmetom priemyselne právnej ochrany (ochranné známky, logá).

Platná právna úprava poskytuje spoločnostiam, ktorých obchodné mená sú v obchodnom styku zneužívané, osobitnú právnu ochranu. Spoločnosť, ktorej práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného mena, sa môže proti neoprávnenému užívateľovi domáhať, aby sa takého konania zdržal a odstránil poškodený stav; najmä sa môže domáhať:

a) zničenia neoprávnene vyhotovených tovarov porušujúcich právo k obchodnému menu alebo ich stiahnutia z obehu, alebo

b) zničenia materiálov a nástrojov použitých pri neoprávnenom porušení práva k obchodnému menu alebo hrozbe porušenia práva k obchodnému menu alebo ich stiahnutia z obehu,

c) poskytnutia informácií o pôvode a distribúcii tovaru alebo služby porušujúcej právo k obchodnému menu vrátane:

1) údajov o vlastníkovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi tovaru porušujúcom právo k obchodnému menu alebo o poskytovateľovi služby porušujúcej právo k obchodnému menu,

2) údajov o vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene tovaru alebo služby porušujúcej právo k obchodnému menu.

Informácie podľa písm. c) je povinná poskytnúť osoba, ktorá:

a) má v držbe tovar porušujúci právo k obchodnému menu,

b) využíva služby porušujúce právo k obchodnému menu,

c) poskytuje služby využívané pri porušovaní práva k obchodnému menu,

d) bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii tovaru porušujúceho právo k obchodnému menu alebo na poskytovaní služieb porušujúcich právo k obchodnému menu.

Uvedené spôsoby ochrany obchodného mena sú upravené v § 12 ObchZ.

Spoločnosť sa môže domáhať porušenia ustanovení o ochrane obchodného mena aj prostriedkami ochrany pred nekalou súťažou najmä ustanoveniami o vyvolávaní nebezpečenstva zámeny a parazitovania na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa.

Spoločnosť, ktorej práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného mena, môže požadovať aj vydanie bezdôvodného obohatenia a primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch. Ak sa neoprávneným používaním obchodného mena spôsobila i škoda, možno sa domáhať jej náhrady. Ak nemožno určiť výšku náhrady inak, určí sa najmenej vo výške odmeny, ktorá by bola v čase neoprávneného použitia podľa licenčnej zmluvy zvyčajná.

Zmena obchodného mena

Obchodné meno musí byť uvedené v spoločenskej zmluve spoločnosti s ručením obmedzeným, je to jedna z jej podstatných náležitostí a spoločnosť môže rozhodnúť o jeho zmene kedykoľvek v priebehu svojej existencie. Zmena obchodného mena je však účinná odo dňa zápisu jej zmeny v obchodnom registri. Zápis zmeny obchodného mena spoločnosti do obchodného registra má teda konštitutívne účinky, k zmene obchodného mena spoločnosti s ručením obmedzeným dochádza až momentom zápisu zmeny do obchodného registra.

V prípade, že spoločnosť chce zmeniť obchodné meno, je vhodné zistiť v obchodnom registri, či už nepoužíva iný subjekt obchodné meno, ktoré chce spoločnosť používať.

POSTUP PRI ZMENE OBCHODNÉHO MENA SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM:

1. Valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o zmene spoločenskej zmluvy

Zvolanie valného zhromaždenia v súlade s požiadavkami zákona a spoločenskej zmluvy je nevyhnutné za účelom prijatia rozhodnutia o zmene obchodného mena spoločnosti. Rozhodnutie o zmene obchodného mena je rozhodnutím o zmene spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným a je v zákonnej kompetencii valného zhromaždenia alebo všetkých spoločníkov.

V zmysle ust. § 141 ods. 1 ObchZ na zmenu spoločenskej zmluvy je potrebný súhlas všetkých spoločníkov, okrem prípadov, kedy zákon alebo spoločenská zmluva na to oprávňuje valné zhromaždenie. Možnosť zveriť rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy do pôsobnosti valného zhromaždenia vyplýva aj ust. § 125 ods. 1 písm. d) ObchZ, pričom na prijatie takéhoto rozhodnutia valného zhromaždenia sa potom v zmysle ust. § 127 ods. 4 ObchZ vyžaduje jeho schválenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov, pokiaľ spoločenská zmluva neurčuje vyšší počet hlasov.

Pokiaľ rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy nie je zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia, potom o zmene obchodného mena spoločnosti musí byť schválené všetkými spoločníkmi, a to formou dodatku k spoločenskej zmluve, na ktorom dodatku musia byť podpisy všetkých spoločníkov úradne osvedčené.

Spoločnosť s jediným spoločníkom nie je inštitucionalizovaná - nemá valné zhromaždenie, ale jeho pôsobnosť v celom rozsahu vykonáva jediný spoločník. Ak zakladateľská listina zveruje jedinému spoločníkovi v rámci pôsobnosti valného zhromaždenia i rozhodovanie o zmenách zakladateľskej listiny, bude rozhodovať o zmene obchodného mena jediný spoločník spoločnosti formou rozhodnutia, ktoré musí mať písomnú formu a byť podpísané jediným spoločníkom. Na takomto rozhodnutí nemusí byť podpis jediného spoločníka úradne osvedčený. Ak však zakladateľská listina nezveruje jedinému spoločníkovi v rámci pôsobnosti valného zhromaždenia i rozhodovanie o zmenách zakladateľskej listiny, bude musieť jediný spoločník zmeniť obchodné meno formou dodatku k zakladateľskej listine – jeho podpis na dodatku musí byť úradne osvedčený.


Pred rozhodnutím o zmene obchodného mena odporúčame prelustrovať na internetovej stránke obchodného registra (www.orsr.sk) jedinečnosť navrhovaného obchodného mena, keďže pred zápisom obchodného mena registrový súd z predložených listín preverí, či sa nenavrhuje zapísať obchodné meno totožné s obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri, a to bez ohľadu na dodatok označujúci právnu formu.

2. Vypracovanie zápisnice z valného zhromaždenia, ktorej súčasťou je listina prítomných spoločníkov

V prípade spoločností s ručením obmedzeným, ktoré majú viac ako jedného spoločníka a rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy je zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia, je potrebné vypracovať zápisnicu o valnom zhromaždení, nakoľko táto je najdôležitejším podkladom pre zápis zmien do obchodného registra. Prílohou k zápisnici bude listina prítomných spoločníkov.

Vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždenia zabezpečujú konatelia v lehote do 30 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a predseda zasadania valného zhromaždenia.

3. Vypracovanie úplného znenia spoločenskej zmluvy (zakladateľskej listiny), ktoré zohľadňuje zmeny prijaté rozhodnutím o zmene obchodného mena

Vzhľadom na právny význam a záväznosť spoločenskej zmluvy, obchodný zákonník stanovuje v ust. § 141 ods. 3 ObchZkonateľom spoločnosti povinnosť vyhotoviť po každej zmene spoločenskej zmluvy bez zbytočného odkladu úplne znenie spoločenskej zmluvy, v ktorom budú všetky zmeny zapracované, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá. Nakoľko v dôsledku rozhodnutia o zmene obchodného mena spoločnosti s ručením obmedzeným, za predpokladu, že bolo prijaté zákonom stanoveným spôsobom a v zákonom stanovenej forme, dochádza k zmene skutočností upravených v spoločenskej zmluve.

Úplne znenie spoločenskej zmluvy bude prílohou k návrhu na zápis zmeny údajov zapisovaných o spoločnosti s ručením obmedzeným do príslušného obchodného registra a založí sa do zbierky listín vedenej registrovým súdom. Úplne znenie spoločenskej zmluvy musí v zmysle ust. § 3 ods. 4 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, obsahovať podpis štatutárneho orgánu zapísanej osoby (konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným) ktorý podpis je potvrdením o úplnosti a správnosti redakcie úplného znenia stanov.

4. Zápis zmeny obchodného mena do obchodného registra na základe návrhu na zápis zmeny údajov do obchodného registra

Zápis zmeny obchodného mena spoločnosti do obchodného registra sa vykoná podaním návrhu na zápis zmien zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným, a to na tlačive č. 8, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky MS SR č.25/2004 Z. z. Tlačivo je dostupné na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk), ako na stránkach obchodného registra SR (www.orsr.sk).

Návrh podáva navrhovateľ, ktorým je v zmysle ust. § 5 ods. 1 písm. a)ods. 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, zapísaná osoba, teda spoločnosť s ručením obmedzeným, v mene ktorej koná jej štatutárny orgán – konateľ. Návrh je potrebné podať najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí o zmene spoločenskej zmluvy, z ktorého zmena obchodného mena vyplýva, inak odo dňa, kedy bolo toto rozhodnutie prijaté. Osoba, ktorá návrh podáva je povinná uviesť v návrhu na zápis pravdivé údaje a doložiť ho listinami, ktorých obsah zodpovedá skutočnému stavu.

V zmysle ust. § 5 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, návrh na zápis sa podáva na tlačive a musí byť doložený listinami, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať a listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa tohto zákona preveriť. Vyplnený formulár podpíše navrhovateľ alebo splnomocnená osoba. Pravosť podpisu konateľa/konateľov (podľa spôsobu konania v mene spoločnosti) a pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe splnomocnenia, na návrhu musí byť osvedčená.

V praxi sa môže stať, ak v mene spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy konajú dvaja konatelia, že jeden konateľ návrh podpíše s osvedčeným podpisom a druhý sa nechá zastupovať zástupcom napríklad advokátom. V takomto prípade musí podpis na splnomocnení pre advokáta byť úradne osvedčený a advokát na návrhu musí svoj podpis nechať úradne osvedčiť a splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom konateľa bude tvoriť prílohu k návrhu na zápis zmien do obchodného registra.

Prílohy k návrhu na zápis zmeny obchodného mena spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra:

Prílohami k návrhu na zápis zmeny údajov zapísaných o spoločnosti s ručením obmedzeným (formulára č. 8) budú listiny, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapisovať a listiny, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa zákona o obchodnom registri preveriť. Takýmito listinami sú:

  • zápisnica o valnom zhromaždení, ak o zmene obchodného mena rozhodovalo valné zhromaždenie, rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia alebo Dodatok k spoločenskej zmluve, ak zmena obchodného mena bola prijatá rozhodnutím všetkých spoločníkov spoločnosti. Uvedená listina sa k návrhu prikladá v dvoch vyhotoveniach, nakoľko jedno vyhotovenie sa prikladá za účelom jeho založenia do zbierky listín,

  • úplne spoločenskej zmluvy, v ktorom bude zmena obchodného mena zohľadnená (uloží sa do zbierky listín),

  • splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu (v prípade, ak návrh na zápis údajov zapísaných o spoločnosti s ručením obmedzeným bude podávať zapísaná osoba prostredníctvom splnomocneného zástupcu),

  • súdny poplatok za návrh na zápis zmeny údajov zapísaných do obchodného registra vo výške 66,- € , ktorá sa uhrádza v kolkových známkach nalepených na prvej strane návrhu.

Podanie návrhu na zápis elektronickými prostriedkami

Zákon o obchodnom registri umožňuje podať návrh na zápis aj v elektronickej podobe. Od 1. októbra 2020 sa po novele zákona o obchodnom registri sa bude môcť podávať návrh na zápis do obchodného registra, zápis zmien a výmaz len v elektronickej podobe.

Takýto návrh na zápis sa podáva v elektronickej podobe tlačiva, ktorý je zverejnený na internetových stránkach ústredného portálu verejnej správy, pričom tento návrh musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom spoločnosti, inak registrový súd naň neprihliada. Ten, kto podpisuje návrh na zápis elektronickým podpisom, je povinný zabezpečiť overenie svojich osobných údajov na účely elektronického konania.

V prípade podania návrhu na zápis elektronickými prostriedkami má spoločnosť možnosť zvoliť si, či listiny, ktoré sú prílohou k návrhu na zápis (§ 5 ods. 2 ZOR), podá v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickými prostriedkami. Listinná podoba týchto listín prevádzaná do elektronickej podoby na účely jej podania v elektronickej podobe musí mať formu, ktorú pre jednotlivé listiny ustanovuje obchodný zákonník. Ak sa návrh na zápis podáva elektronickými prostriedkami, tie listiny, ktoré sa k nemu dokladajú v elektronickej podobe, musia byť podané spolu s návrhom na zápis,