Input:

Pôsobnosť valného zhromaždenia

19.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.1 Pôsobnosť valného zhromaždenia

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Zákon zveruje do pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodovanie o zásadných otázkach spoločnosti. Spoločenská zmluva ani stanovy spoločnosti nemôžu túto zákonom ustanovenú pôsobnosť valného zhromaždenia delegovať na iné orgány, t. j. na konateľov, resp. dozornú radu, ak je zriadená.


Konštrukcia pôsobnosti valného zhromaždenia, teda záležitostí, o ktorých je valné zhromaždenie oprávnené rozhodovať, je zakotvená takým spôsobom, že valné zhromaždenie si môže do svojej pôsobnosti vyhradiť i rozhodovanie o iných otázkach, ktoré mu výslovne zákon nezveruje a ktoré patria do pôsobnosti ostatných orgánov.


To znamená, že pôsobnosť valného zhromaždenia môže byť rozšírená, a to troma spôsobmi:

 • úpravou v spoločenskej zmluve,

 • úpravou v stanovách spoločnosti (ak ich spoločnosť vydala),

 • v zmysle ust. § 125 ods. 3 ObZ Obchodného zákonníka – tzv. vyhradením si rozhodnutia o záležitosti, ktorá patrí do pôsobnosti iného orgánu spoločnosti – t. j. titulom tohto zákonného mandátu, takéto právo však musí byť zakotvené v spoločenskej zmluve.

Rozdelenie pôsobnosti valného zhromaždenia

Rozdelenie pôsobnosti valného zhromaždenia:

 • pôsobnosť zverená valnému zhromaždeniu obligatórne zákonom,

 • pôsobnosť zverená valnému zhromaždeniu na základe dispozitívnych ustanovení zákona - pôsobnosť, ktorú valnému zhromaždeniu zveruje zákon, pokiaľ spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú túto pôsobnosť inému orgánu (napr. vymenovanie a odvolanie prokuristu),

 • pôsobnosť zverená valnému zhromaždeniu na základe spoločenskej zmluvy, prípadne stanov,

 • pôsobnosť valného zhromaždenia na základe vyhradenia si rozhodovania o veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

Zákonná pôsobnosť valného zhromaždenia

Základnú pôsobnosť valného zhromaždenia upravuje Obchodný zákonník v ust. § 125 ods. 1Úprava pôsobnosti valného zhromaždenia je však rozdrobená a okrem citovaného ustanovenia zákona na viacerých miestach obsahuje úpravu, ktorá valnému zhromaždeniu zveruje rozhodovanie o ďalších záležitostiach.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia zo zákona patrí:

 • schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,

 • schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,

 • v prípade neschválenia riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky jej opätovné schvaľovanie,

 • schvaľovanie stanov ich zmien, ak sa spoločnosť dohodla na prijatí stanov,

 • rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy (§ 141), ak je zákonom alebo spoločenskou zmluvou zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia,

 • rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,

 • vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,

 • vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,

 • vylúčenie spoločníka podľa § 113 a § 121 a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149,

 • rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa,

 • rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,

 • ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon, osobitný zákon, spoločenská zmluva alebo stanovy spoločnosti,

 • schvaľovanie rozdelenia obchodného podielu spoločníka,

 • schvaľovanie prevodu obchodného podielu na iného spoločníka alebo tretiu osobu (v závislosti od úpravy v spoločenskej zmluve),

 • schvaľovanie prevodu uvoľneného obchodného podielu,

 • schvaľovanie návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností,

 • schvaľovanie návrhu projektu rozdelenia,

 • schvaľovanie cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia.

Z hľadiska splnenia povinnosti schváliť riadnu individuálnu účtovnú a mimoriadnu účtovnú závierku a zabezpečiť jej


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: