dnes je 17.5.2021

Input:

Pohľadávky v činnosti s. r. o.

30.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4 Pohľadávky v činnosti s. r. o.

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Pred začatím vymáhania pohľadávky je nevyhnutné jednoznačne určiť, či je pohľadávka po splatnosti, resp. či je záväzok, od ktorého sa vznik pohľadávky odvodzuje, platný. V tejto súvislosti je potrebné zosumarizovať všetky listiny, ktoré pohľadávku preukazujú, t. j. zmluvy, faktúry, dodacie listy, uznania záväzkov, reklamácie a pod. Dôležité je posúdenie toho, či uplatňovaný nárok nie je premlčaný. Strana by sa v každom prípade mala skúsiť pred podaním žaloby na súd s druhou stranou dohodnúť mimosúdnou cestou, musí však sledovať plynutie premlčacej doby. Na druhej strane treba uviesť, že dlžník môže zaplatiť aj uplatnený nárok veriteľa, ktorý je už premlčaný. Musí tak však urobiť dobrovoľne, lebo v prípade námietky premlčanie, konajúci súd uplatnený nárok neprizná.

V prípade, ak je splatenie pohľadávky zabezpečené zmenkou, prípadne blankozmenkou, je potrebné zmenku predložiť na plnenie (ak ide o blankozmenku s dohodou o vyplňovacom práve, je potrebné zmenku vyplniť a predložiť). Spôsob uplatnenia zmenkovej pohľadávky je taktiež odlišný, keďže prichádza do úvahy uplatnenie osobitného druhu skráteného súdneho konania, ktorého výsledkom je zmenkový platobný rozkaz. V súčasnom období po prijatí zákona č. 160/2015 Z. z. s účinnosťou o 1. júla 2016 bolo použitie zmenkového platobného rozkazu zrušené a oprávnená strana môže svoj nárok uplatniť len na základe návrhu na vydanie platobného rozkazu. Je to dôležitá zmena najmä z hľadiska obrany žalovaného, lebo podľa pôvodnej právnej úpravy musel podať žalovaný odpor proti zmenkovému platobnému rozkazu do troch dní s tým, že k odporu musel predložiť všetky doklady a predniesť všetky námietky.

Pohľadávky s medzinárodným prvkom

Samostatnú skupinu pohľadávok tvoria pohľadávky voči osobám, ktoré majú sídlo alebo bydlisko v zahraničí. Ide o tzv. pohľadávky s medzinárodným prvkom. V súčasnosti je účinné