Input:

Niektoré ďalšie povinnosti s. r. o. vo vzťahu k daňovému úradu

17.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.2 Niektoré ďalšie povinnosti s. r. o. vo vzťahu k daňovému úradu

Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Mgr. Marián Kropaj

Registrácia pre z DPH

Registráciu na daň z pridanej hodnoty upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej aj zákon o DPH). Zákon o dani z pridanej hodnoty používa pri určení povinnosti registrácie na daň pojem zdaniteľná osoba, ktorou sa v zásade rozumie:

  • každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, nehľadiac na účel alebo výsledky tejto činnosti, pričom sa ekonomickou činnosťou rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a zahŕňa rôzne druhy činností, napr. výrobcov, obchodníkov, stavebnú činnosť, duševnú tvorivú činnosť, športovú činnosť aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku; ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak, podľa § 3 ods. 2 ZDPH (podnikaním, resp. nezávislým vykonávaním činnosti nie je vykonávanie činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého, resp. služobného pomeru, keď je fyzická osoba povinná dodržiavať pokyny alebo príkazy,

  • každá osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu a tento nový dopravný prostriedok je ňou alebo kupujúcim na ich účet odoslaný alebo prepravený kupujúcemu,

  • Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, ale len v rozsahu nákupu a predaja štátnych hmotných rezerv, štátne orgány, štátne fondy, orgány územnej samosprávy, ak nekonajú len v rozsahu svojej hlavnej činnosti, ale vykonávajú aj iné ekonomické činnosti.


Povinnosť zaregistrovať sa za platiteľa DPH spoločnosti s ručením obmedzeným zo zákona vzniká, ak má sídlo alebo prevádzkareň na území Slovenskej republiky a dosiahla za najbližších najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790,- €. Žiadosť o registráciu pre daň je povinná zdaniteľná osoba podať do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla stanovenú výšku obratu.

Vzor žiadosti právnickej osoby o registráciu pre daň z pridanej hodnoty je prístupný na portáli finančnej správy SR. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH aj dobrovoľne, teda aj vtedy, ak nedosiahla stanovenú výšku obratu.

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň, je zdaniteľnou osobou podľa § 3, daňový úrad ju zaregistruje, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane (ďalej len „platiteľ“) (§ 4a ods. 3 zákona o DPH).

Podľa ods. 4 platiteľom sa stáva aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudne v tuzemsku hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku alebo časti podniku platiteľa tvoriacej samostatnú organizačnú zložku, a to odo dňa nadobudnutia podniku alebo jeho časti. Platiteľom sa stáva aj zdaniteľná osoba, ak je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie, a to odo dňa, keď sa stala právnym nástupcom. Platiteľom sa stáva aj zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat podľa odseku 1, okrem dodania stavby, jej časti alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 38 ods. 1. Títo platitelia sú povinní oznámiť daňovému úradu skutočnosť, na základe ktorej sa stali platiteľom, do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti a v tej istej lehote predložiť doklady osvedčujúce túto skutočnosť. Daňový úrad preverí a porovná skutkový stav s údajmi v oznámení a dokladoch podľa štvrtej vety a ak sú údaje v oznámení a dokladoch pravdivé a správne, zaregistruje platiteľa, vydá mu osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia skutočnosti a dokladov osvedčujúcich túto skutočnosť. Ak daňový úrad osobu nezaregistruje, vydá o tom rozhodnutie; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov

Spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná podať po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia daňové priznanie, prehľad alebo hlásenie, a to miestne príslušnému správcovi dane.

Spoločnosť, ktorá je zamestnávateľom a platiteľom dane, je povinná predkladať miestne príslušnému správcovi dane:

1. prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny štvrťrok (ďalej len „prehľad”),

2. hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti (znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 ZDP– t. j. o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu), o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse (ďalej len „hlásenie”), poskytnutých jednotlivým zamestnancom, nehľadiac na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, a o zrazených preddavkoch na daň; hlásenie obsahuje aj meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu osoby, ktorej bol príjem poskytnutý, jej rodné číslo, výšku zrazeného preddavku na daň, sumu priznaného a vyplateného daňového bonusu, vyplatenú sumu zamestnaneckej prémie a zrazenú daň a základ dane, ak nejde o osoby, na ktoré sa vzťahujú osobitné spôsoby vykazovania údajov podľa osobitného predpisu.

Daňové priznanie alebo hlásenie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (ak zákon o správe daní neustanovuje inak), prehľad sa podáva do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka. V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

Lehota na podanie daňového priznania môže byť predĺžená, a to na základe:

  • oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia trojmesačnej lehoty na podanie daňového priznania – lehota sa predĺži najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná,

  • oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia trojmesačnej lehoty na podanie daňového priznania – lehota sa predlžuje najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná, pričom, ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa zákona o správe daní a poplatkov,

  • žiadosti daňovníka v konkurze alebo v likvidácii podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím trojmesačnej lehoty na podanie daňového priznania o predĺženie tejto lehoty môže sa správcom dane rozhodnutím predĺžiť lehota na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, pričom proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.


Daňovník je povinný v daňovom priznaní si daň vypočítať sám a uviesť tiež prípadné výnimky, oslobodenia, zvýhodnenia, úľavy a vyčísliť ich výšku. Skutočnosti rozhodujúce pre vyrubenie dane sa posudzujú pre každé zdaňovacie obdobie samostatne.

Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve ku koncu zdaňovacieho obdobia a predložiť ju správcovi dane v termíne na podanie daňového priznania. Daňové priznanie alebo hlásenie možno účinne podať na tlačive ustanoveného ministerstvom financií, ktorého vzor je sprístupnený na internetovej stránke finančného riaditeľstva SR. Prílohou daňového priznania je účtovná


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: