dnes je 17.5.2021

Input:

Nekalá obchodná prax a nekalé obchodné podmienky

17.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4 Nekalá obchodná prax a nekalé obchodné podmienky

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Od 1. februára 2013 je autonómia zmluvných strán pri uzatváraní obchodných záväzkových vzťahov obmedzená zákonnými ustanoveniami, ktoré do oblasti zmluvného práva zavádzajú nové inštitúty nekalých obchodných podmienok a nekalej obchodnej praxe (§ 369d ObZ Obchodného zákonníka). Tieto nové právne inštitúty boli do právnej úpravy zavedené v súvislosti s novou úpravou splatnosti záväzkov a novou úpravou výšky úroku z omeškania. Ustanovenia zmluvy, ktoré by sa významne odchyľovali od zákonných limitov splatnosti peňažného záväzku alebo by obmedzovali veriteľa pri realizácii jeho práva na úrok z omeškania, môžu byť súdom posúdené ako neplatné.

Definícia nekalej obchodnej podmienky a nekalej obchodnej praxe

Nekalou obchodnou podmienkou je zmluvná dohoda týkajúca sa splatnosti peňažného záväzku, sadzby úroku z omeškania alebo paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktoré je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa bez toho, aby preň existoval spravodlivý dôvod.

Za nekalú obchodnú prax sa považuje obchodná prax, ktorú si strany medzi sebou zaviedli, týkajúca sa splatnosti peňažného záväzku, sadzby úroku z omeškania alebo paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktorá zakladá hrubý nepomer v právach a povinnostiach vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu pre veriteľa bez toho, aby pre ňu existoval spravodlivý dôvod.

Splatnosť peňažných záväzkov – limit 60 dní

Zo zákona platí, že zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry alebo inej výzvy veriteľa podobnej povahy, ktorou požaduje splnenie peňažného záväzku, alebo 60 dní odo dňa, keď veriteľ plnil, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. To neplatí, ak sa strany o dlhšej lehote splatnosti dohodnú a takáto dohoda nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa.

Ak je dlžníkom subjekt verejného práva, je tento povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí, ak výslovná zmluvná dohoda dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa, takúto osobitnú dohodu odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60 dní.

Čo sa považuje za nekalú zmluvnú podmienku alebo nekalú obchodnú prax?

Za nekalú zmluvnú podmienku alebo nekalú obchodnú prax sa priamo zo zákona považuje zmluvná dohoda alebo obchodná prax:

  • vylučujúca vznik nároku na úroky z omeškania alebo

  • ktorá vedie k tomu, že sa veriteľ vzdá nároku na úroky z omeškania ešte pred porušením zmluvnej povinnosti,

  • vylučujúca vznik nároku na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky.

Ak súd vyhlásil zmluvnú dohodu za nekalú zmluvnú podmienku alebo zakázal nekalú obchodnú prax, je zmluvná strana, ktorá spôsobila neplatnosť zmluvnej dohody alebo uplatňovala nekalú obchodnú prax, povinná zdržať sa ďalšieho používania nekalej zmluvnej podmienky alebo uplatňovania nekalej obchodnej praxe v záväzkových vzťahoch s ďalšími podnikateľmi; rovnakú povinnosť má aj jeho právny nástupca. Ak je zmluvná dohoda neplatná alebo obchodná prax zakázaná, použijú sa na úpravu práv a povinností strán záväzkového vzťahu ustanovenia Obchodného zákonníka.

Neplatnosti nekalej zmluvnej podmienky alebo zákazu uplatňovania nekalej obchodnej praxe sa môže domáhať aj právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu záujmov podnikateľov.

Prevencia