dnes je 17.5.2021

Input:

Mandátna zmluva o obstaraní obchodnej záležitosti

18.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.5 Mandátna zmluva o obstaraní obchodnej záležitosti

JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


I.

Zmluvné strany

1.1 ........................ (obchodné meno) so sídlom: ................................................ IČO: .............................................................. zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ........................., oddiel: ............, vložka číslo:........., konajúci ......................................, (štatutárny orgán/prokurista/splnomocnenec)

ďalej ako mandatár“.

a

1.2 ........................ (obchodné meno, sídlo IČO: ....... zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu..........., oddiel: .........., vložka číslo............, alternatíva zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu ....., IČO: ................. ďalej ako mandant“ § 566 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) túto mandátnu zmluvu:

II.

Predmet zmluvy

2.1 Mandatár sa zaväzuje pre mandanta, v jeho mene a na jeho účet obstarať obchodnú záležitosť vymedzenú v tomto bode:

  • - poskytnutie právnych služieb na zastupovanie v súdnom konaní,
  • - pri uzavieraní kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti aj so zabezpečením zápisu vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti vedeného Okresným úradom, katastrálnym odborom v......,
  • - zabezpečenie spracovania účtovnej závierky,
  • - zabezpečenie vedenia účtovníctva v dohodnutom období.

Poznámka: Predmet zmluvy obstaranie obchodnej záležitosti strany presne opíšu.

2.2 Mandant sa zaväzuje za to zaplatiť mandatárovi odplatu podľa čl. IV. tejto zmluvy.

2.3 Mandant vystaví mandatárovi bezodkladne po podpise tejto zmluvy písomné

splnomocnenie, ktorým ho splnomocní k zastupovaniu pri uskutočňovaní potrebných právnych úkonov na splnenie dohodnutej úlohy. Splnomocnenie bude časovo obmedzené po dobu trvania tejto zmluvy.

III.

Pokyny mandanta a spôsob plnenia záväzku

3.1 Mandatár je povinný pri obstaraní dohodnutého predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami mandanta. Je povinný pritom rešpektovať všetky jemu písomne dané pokyny mandanta a ním odovzdané písomné podklady potrebné na riadne a včasné splnenie prevzatého záväzku.

3.2 Mandant je oprávnený pokyny jednostranne písomne meniť.

3.3 Ak je to v záujme mandanta, požiada mandatár mandanta o zmenu pokynov. Oznámi mu pritom všetky okolnosti, ktoré na jeho rozhodovanie môžu mať vplyv. Bez súhlasu mandanta sa od pokynov nemôže mandatár odchýliť.

3.4 Mandant sa zaväzuje poskytovať mandatárovi včas všetky veci a informácie, ibaže z ich povahy vyplýva, že ich má obstarať mandatár.

3.5 Mandatár sa zaväzuje poskytovať mandantovi na požiadanie správy týkajúce sa všetkých záležitostí v súvislosti so zariaďovaním obchodnej záležitosti.

3.6 Mandant pri podpise zmluvy odovzdá mandatárovi všetky podklady potrebné na splnenie predmetu zmluvy.

3.7. Mandant prehlasuje, že mandatárovi odovzdal všetky písomné doklady, ktoré mandatár potrebuje na splnenie dohodnutej úlohy. Zoznam odovzdaných dokladov tvorí nedeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

3.8 Bezodkladne po obstaraní dohodnutej záležitosti mandatár predloží záverečnú správu a vykoná

vyúčtovanie.

IV.

Odplata, náhrady nákladov a preddavok

4.1 Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi odplatu vo výške .................... € do 10 dní po tom, čo dostane záverečnú správu a po predložení vyúčtovania.

4.2 Odplata podľa bodu 4.1 sa rozumie bez DPH. Mandatár, platiteľ DPH vyúčtuje i príslušnú DPH vo výške stanovenej platným a účinným zákonom o DPH. Doklad o registrácii platiteľa DPH tvorí prílohu tejto zmluvy.

4.3 Mandatár má voči mandantovi nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov na splnenie jeho záväzku. Vynaloženie nákladov je povinný mandantovi preukázať. Výška nákladov sa odhaduje na ......................... € bez DPH.

V.

Zodpovednosť

5.1 Mandatár predmet zmluvy zabezpečí samostatne.

5.2 Mandatár zodpovedá mandantovi za porušenie jeho príkazov, ibaže ide o prípad odvracania hroziacej škody, alebo ak mandant konanie dodatočne schválil.

5.3 Mandatár zodpovedá mandantovi za škodu, ktorá vznikne mandantovi stratou alebo zničením dokladov, ktoré od neho prevzal na splnenie predmetu zmluvy, ibaže ju nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

VI.

Vypovedanie zmluvy

6.1 Mandant i mandatár majú právo mandátnu zmluvu kedykoľvek do okamihu jej splnenia zo strany mandatára i bez udania dôvodu vypovedať. Výpoveď musí byť učinená písomne a doručená druhej zmluvnej strane. Účinky výpovede mandanta nastávajú doručením, pokiaľ mandant neurčil inak. Výpovedná doba v