Input:

Konateľ a majetkové vzťahy s. r. o.

7.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4 Konateľ a majetkové vzťahy s. r. o.

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Zodpovednosť za porušenie záväzkov

Podľa legálnej definície je spoločnosť s ručením obmedzeným spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov.


Jedným zo základných znakov s. r. o. je, že pohľadávky veriteľov spoločnosti sa môžu uspokojovať len z majetku spoločnosti.

Spoločnosť s ručením obmedzeným ako obchodná spoločnosť so samostatnou právnou subjektivitou zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.


Vo vzťahu k rozsahu zodpovednosti spoločnosti je výška základného imania irelevantná, nakoľko zodpovednosť spoločnosti za záväzky je viazaná rozsahom celého majetku spoločnosti, ktorý môže byť v konečnom dôsledku vyšší alebo aj nižší, ako je výška základného imania zapísaná v obchodnom registri. Vychádza sa z obchodného imania spoločnosti, ktoré tvorí súbor obchodného majetku a záväzkov podnikateľa, ktoré vznikli z podnikateľskej činnosti.

Podľa ust. § 106 ObZspoločník

ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Komplexná úprava ručenia spoločníkov za záväzky spoločnosti, ako ručiteľov zo zákona, je obsiahnutá v ust. § 56, § 106, § 303 až § 312 ObZ. V praxi vznikajú problémy pri splácaní vkladu spoločníka, ak tento síce splatí zvyšok vkladu v hotovosti do pokladne spoločnosti, ale pokladníčka alebo štatutárny orgán tieto peňažné prostriedky neodvedú hneď na účet spoločnosti. V takomto prípade síce spoločník zaplatil vklad, ale pokiaľ peňažné prostriedky nebudú na účte spoločnosti, vklad sa nepovažuje za splatený. Rozhodujúci moment pre posúdenie otázky splatenia vkladu spoločníka je však zápis do obchodného registra. Z tohto hľadiska je jedno, či sú prostriedky na účte spoločnosti alebo v jej pokladni, ale rozhodujúci moment na posúdenie splnenia povinnosti spoločníka zaplatenia zvyšku nesplateného vkladu je až zápis do obchodného registra. Má to za následok, že veriteľ spoločnosti, ktorý keď si pozrie rozsah splatenia vkladu na


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: